Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı

Muhammed el-Kefevî ve Muhtasaru Şerhi Bânet Suâd isimli eserinin tahkîki

Muhammed el - Kefevî and critical edition of the book named Muhtasaru Şerhi Bânet Suâd

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 423371 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmamızda 18. yüzyıl Osmanlı alimlerinden Muhammed el-Kefevî'nin hayatı, ilmî kişiliği ve eserlerini inceledik. Özellikle de onun ''Muhtasaru Şerhi Bânet Suâd'' isimli eseri üzerine yoğunlaşıp bu eserin edisyon kritiğini yaptık. Çalışmamızı kendi içerisinde iki alt bölüme ayırıp ilk kısımda iki ayrı konuya yer verdik: Birinci konu, Ka'b b. Züheyr'in hayatı, ilmi kişiliği, ''Bânet Suâd'' isimli kasidesini içermektedir. İkinci konu, Muhammed el-Kefevî'nin hayatı, ilmi şahsiyeti, eserleri ve ''Muhtasaru Şerhi Bânet Suâd'' isimli eserini içermektedir ki bu eser, İbn Hişâm'ın Arap dilinin önemli kaynaklarından olan '' Şerhu Bânet Suâd'' adlı kitabının ihtisarıdır. İkinci bölüm ise mezkur eserinin tahkikini/edisyon kritik içermektedir. Bu çalışmamızın asıl amacını teşkil eden ''Muhtasaru Şerhi Bânet Suâd'' ın nüshalarının karşılaştırılması ve içeriklerinin incelenmesi bu bölümde yer almaktadır.

Summary:

In this work, I have studied the Ottoman scholar Muhammad el-Kafawî who lived in the 18th century, his life, his books, his personality. However, the main focus of this study is his book called ''Muhtasar Sharh Bânet Suâd''. I have divided the work into two parts: The first part includes two chapters: Chapter one: Ka'b b. Zuhayr, his life, his poems, his personality and his poem ''Bânet Suâd''. Chapter two: Muhammad el-Kafawî, his life, his books, personality and his book ''Muhtasar Sharh Bânet Suâd''. The book has been shortened from Ibn Hisham's book ''Sharh Bânet Suâd'' which has a significant place in the Arabic language sources. The second part includes critical edition of ''Muhtasar Şharh Bânet Suâd''. The main goal of this part is to compare tree different manuscripts of '' Muhtasar Sharh Bânet Suâd'' with each other and to examine of their content. I have also referred to the original sources of the Qur'anic verses, the hadiths and the poems.