Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Mustafa el-Galâyînî ve ed-durûsu'l- 'Arabiyye li'l-Medârisi'l-İbtidâiyye adlı eserinin öğretim ilkeleri açısından tahlili

Mustafa al-Galayini and evaluation of his works named al-Durusu al-Arabiyya li al-Madaris al-Ibtidaiyya in terms of teaching principles

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 626266 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Öğretim faaliyetleri belirli ilke, yöntem ve tekniklerle yürütülmektedir Öğretim faaliyetinin başarısı da bu ilke ve yöntemlere bağlı olarak değişmektedir Öğretim faaliyetlerinde önemli unsurlardan birisi de takip edilen kitaplardır Kitaplar da öğretim ilkeleri gözetilerek oluşturulan eğitim materyalleridir Bu çalışmada Arapça öğretiminde kitaplarıyla kendisine önemli bir yer edinen Mustafa el-Galâyînî'nin ed-Durûsu'l- 'Arabiyye li'l-medârisi'l-ibtidâiyye adlı eseri öğretim ilkeleri açısından değerlendirilecektir Eserin öğretim ilkeleri bakımından izlediği yönteminin incelenip değerlendirilmesi eserin tanıtılmasının yanında hazırlanacak olan öğretim materyalleri için veri sunması bakımından da önemli görülmektedir Ayrıca bu çalışmada Ülkemizde hakkında çok çalışma bulunmayan eserin müellifi Mustafa el-Galâyînî'nin hayatını, öğretime bakışını, ilmi şahsiyetini etraflıca incelemeyi hedeflemektedir Çalışmada Mustafa el-Galâyînî'nin birçok öğretim ilkesini göz önünde bulundurarak eserini telif ettiği görülmüş olup çalışmanın içeriğinde bunlar ayrıntılı olarak incelenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Teaching activities are carried out with certain principles, methods and techniques The success of the teaching activity also varies depending on these principles and methods One of the important elements in the teaching activities is the books that are followed Books are educational materials created by considering teaching principles In this study, Mustafa al-Galayini's al-Durusu'l- Arabiyya li al-madaris al-ibtidaiyya, which has gained an important place in his teaching in Arabic, will be evaluated in terms of teaching principles Besides examining and evaluating the method followed by the work in terms of teaching principles, it is also considered important in terms of providing data for the teaching materials to be prepared Also in this study, it is aimed to examine the life of Mustafa al-Galayini, who is the author of the work, which does not have much work in our country, about his view of teaching, his scientific personality In the study, it was seen that Mustafa al-Galâyînî was copyrighted by considering many teaching principles and these were examined in detail in the content of the study ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.