Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Finans Bilim Dalı

Nakit kar payı ödemesinin firma değeri üzerine etkisi: Türkiye' de otomotiv sektörü üzerine bir uygulama

The effect of cash dividend payment methods firm value: A study on firms operating in automotive sector in Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 443193 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kar payı dağıtım politikasının; firma değerine etkisinin olup olmadığı sorusu literatürde tartışılan bir konudur. Bu sorudan yola çıkarak çalışmada, kar payı dağıtım şekillerinin firma değerine etkisinin Türkiye otomotiv sektöründe faaliyet gösteren halka açık firmalar üzerinden araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan analizlerde Türkiye otomotiv sektöründe yer alan firmaların nakit kar payı dağıtımı politikası ile firma değeri arasındaki ilişki pearsonkorelasyon katsayısı kullanılarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda kar payı dağıtım politikalarının firma değeri üzerine etkisinin, firmadan firmaya, yatırımcıdan yatırımcıya farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. FROTO, ASUZU, TTRAK, TOASO, OTKAR firmalarına ilişkin yapılan incelemelerde aynı yıllarda farklı sonuçların ortaya çıktığı belirlenmiştir. Nakit kar dağıtımının, söz konusu firmalardan bazılarının değerini olumlu yönde etkilediği bazılarının ise firma değerini azalttığı tespit edilmiştir. Kar payı dağıtımı ve firma değeri ilişkisi finansal literatürde uzun yıllar araştırılmış olup konu hakkında birçok çalışma mevcuttur. Ancak çalışmamızda da olduğu gibi diğer çalışma sonuçlarında da birbiri ile örtüşen, net ve genel bir sonuca ulaşılamamıştır. Dolayısıyla kar payı dağıtımı ve hisse senedi değeri arasındaki ilişki tam olarak aydınlatılamadığından sayısız çalışmaya konu edileceği düşünülmektedir. AnahtarKelimeler : Kar Payı Dağıtım Politikası, Türkiye Otomotiv Sektörü, Firma

Summary:

Whether dividend distribution has an effect on firm value is a controversial issue in the literature. In this study it was aimed to investigate the effect of dividend distribution on firm value concentrating on Turkish publicly traded companies which are operating in automotive sector. For this purpose, we investigated the relationship between cash dividend distribution and firm valueusing pearson correlation coefficient for Turkish publicly traded companies which are operating in automotive sector. At the end of the study it was found that forms of divident distribution policies changes from one firm to another and one investigator to another. When the investigations related FROTO, ASUZU, TTRAK, TOASO, OTKAR firms were conducted, it is detected that different results had been appeared in the same years. It is identified that cash dividend distribution cash dividend distribution affects some of these firms' value positively. On the other hand some these firms' firm value was reduced by cash dividend distribution. The relation between cash dividend distribution and firm value has been researched in financial literature for many years and there are lots of previous researches about this issue. However, likewise findings from our research, other previous researches cannot come up with clear, correspondence and general results. Relation between cash dividend distribution and firm value has not explained clearly, so this issue will continue to be subject to countless further researches. KeyWords : Divident Distribution Policy, TurkishAutomotiveSector, Firm Value, Distribution of Cash Dividend