Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi / İstanbul Şişli Etfal Eğt. ve Arş. Hastanesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Nefes darlığı şikayeti ile acil servise başvuran dekompanse kalp yetersizliği hastalarında laktat klirensi ve perfüzyon indeksinin mortalite tahmini üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi

Evaluation of the efficacy of lactate clearance and perfusion index on mortality prediction in patients with decompensated heart failure who complain of shortness of breath applied to emergency service

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 494430 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş & Amaç Akut kalp yetersizliği, kalp yetersizliği semptom ve/veya bulgularının hızlı şekilde başlaması veya kötüleşmesi anlamına gelir. Acil değerlendirme ve tedavi gerektiren; genellikle acilen hastaneye başvuru gerektiren, hayatı tehdit eden tıbbi bir durumdur. Bu çalışmadaki amacımız; nefes darlığı şikayeti ile acil servise başvuran dekompanse kalp yetersizliği hastalarında laktat klirensi ve perfüzyon indeksinin 1 aylık mortalite üzerine etkinliğini değerlendirmektir. Metod Prospektif gözlemsel olan bu çalışma, 01 Mayıs 2017 – 31 Ekim 2017 tarihleri arasında 3. seviye acil servis olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisinde yapıldı. Acil servise nefes darlığı şikayeti ile başvuran hastalar arasından dekompanse kalp yetersizliği ön tanısı düşünülenler araştırmaya kabul edildi. Veri toplama formuna yaş, vital bulgular, laboratuar tetkikleri, perfüzyon indeksi değerleri, ekokardiyografi bulguları, ilk laktat değeri, 3. saat laktat değeri yazıldı. Başvuru tarihinden 1 ay sonra; hastanın mortalite durumu ölüm bildirim sistemi üzerinden tarandı. Bulgular Çalışmaya toplam 67 hasta dahil edildi. Mortalite olan ve olmayan hastalar arasında laktat klirensi, geliş perfüzyon indeksi ve 3. saat perfüzyon indeksi değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (sırasıyla p = 0.302, p= 0.790, p= 0.718). Sonuç Çalışmamızda dekompanse kalp yetersizliği olan hastalarda perfüzyon indeksi ve 3 saatlik laktat klirensi değerlerinin bir aylık mortalite üzerine etkisi tespit edilmemiştir. Anahtar kelimeler: Dekompanse kalp yetersizliği, laktat klirensi, perfüzyon indeksi

Summary:

Objective Acute heart failure means rapid onset or worsening of symptoms and/or signs of heart failure. It is a life-threatening medical condition requiring urgent evaluation and treatment, typically leading to urgent hospital admission. Our aim is; to evaluate the efficacy of lactate clearance and perfusion index on the 1-month mortality rate in patients with decompensated heart failure who were admitted to emergency service with complaints of shortness of breath. Method This prospective observational study was conducted between 1 May 2017 and 31 October 2017 at the Emergency Department of Sağlık Bilimleri University Şişli Hamidiye Etfal Education Research Hospital, which is a third level emergency service. Among the patients presenting with complaints of shortness of breath in the emergency department, those considered to have a diagnosis of decompensated heart failure were accepted to the study. Age, vital findings, laboratory tests, perfusion index values, echocardiographic findings, the first lactate value, the third lactate value were noted in the data collection form. 1 month after the admission date; the patient's mortality status was screened via the death notification system. Results A total of 67 patients were included in the study. There was no statistically significant difference between the patients with and without mortality compared to the values of lactate clearance, the perfusion index, and the 3 rd hour perfusion index. (sırasıyla p = 0.302, 0.790, 0.718). Conclusion In our study, the perfusion index and 3-hour lactate clearance values in patients with decompensated heart failure were not found to affect the one-month mortality. Keywords: Decompensated heart failure, lactate clearance, perfusion index