Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Uşak Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Nefi'nin Türkçe divanı üzerinde eleştirel metaforlar bakımından bir inceleme

A review of critical metaphors on Nefi's Turkish divan

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 612798 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Dilde önemli bir yeri olan ''metafor'' günümüzde sıkça karşımıza çıkan kavramlardan biridir. Bir dilin temeli, içinde barındırdığı kelimelerin anlam zenginliği bakımından başka kelimeleri de içine alarak yepyeni, bambaşka sözcükler türetmesiyle atılabilir. Bu temeli atarken elbette gerçeküstü bir kavram olan metafordan yararlanılabilir. Çünkü metafor bize kelimelerin basit düzeyden yola çıkarak benzetme, istiare gibi yollarla nasıl zenginleşebileceğini gösterir. İçinde yaşadığımız dünyayı daha iyi anlayabilmek, yaşamın bize sunduğu gerçekliği ortaya çıkarabilmek için birtakım sistematik yapılara ihtiyaç duyulur Bu yapılardan biri de metaforlardır. Elbette bizim ihtiyacımız olan öncelikle metaforun ne şekilde ve ne ölçüde ortaya çıkacağı konusudur. Yaptığımız bu çalışmada metafor terimini genel olarak değerlendirerek metaforun oluşum sürecinden, dil üzerindeki mucizelerinden ve yaşama bakışımızı nasıl değiştirdiğinden bahsedildi. Ayrıca bu kavramdan yola çıkarak Nef'î Divanı'ndan seçtiğimiz örneklerle metaforu eleştiri bağlamında incelenip Nef'î'nin hiciv üslubunu ortaya çıkarmada metaforun önemine de değinilmeye çalışıldı. Anahtar Sözcükler: Metafor, Anlam, Nef'i, İsti'are, Hiciv.

Summary:

Metaphor, which has an important place in the our language, is one of the concepts that we frequently encounter today. The basis of a language can be laid by deriving new words by including other words in terms of th richness of the words that it contains. While laying this foundation, metaphor, which is a suffical concept, can be used, of course. Because, the metaphor shows us hew words can be enriched by using like simile and isti'are simile, fiture of speech in simole ways. Some systematic structuresare needed in order to understend the world we live in and reveal the reality that life offers vs. Metaphoris one of these structures. Of course, we need primarily how and to what extent metaphors will emerge. In this study; the formation process of metaphor, it's miracles on language and how it changed our view of life are mentianed by evaluating metaphor in general. İn addition, the importance of metaphor is tried to mention in order to reveal the satire style of Nef'i by examining the examples we selected from Nef'î Divanı in the context of criticism of metaphor. Key Words: Metaphor, Meaning Nef'i, İsti'are, Satire.