Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Bahçeşehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

Neuropsychological examination of cognitive and neurocognitive processes of people with obsessive compulsive disorder

Obsesıf kompulsıf bozukluğu olan bireylerin bilişsel ve nörobilişsel süreçlerinin nöropsikolojik incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 598961 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In the current study, the source of checking behavior of people with OCD was investigated. Previous studies in the literature were scanned carefully. Neurobiological and neuropsychological findings were evaluated. It was seen that results of the studies in the literature were inconsistent. To better understand memory processes of people with OCD, a neuropsychological examination was conducted. There were two main goals of this study: (a) to investigate encoding, learning processes and recognition performances of people with obsessive-compulsive disorder (OCD) and to compare these processes with healthy control participants, (b) to compare feeling-of-knowing (FOK) performance of these two group. In the study neutral face pictures and neutral verbs were preferred. The current study was conducted with 46 participants which were divided into two groups namely; clinical and healthy controls. All the participants participated the study on a voluntary basis. OCD sample was drawn from patients who had received a treatment at Marmara University Hospital's Psychiatric Clinic in Istanbul. All participants were evaluated according to the criteria for OCD on the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health Disorders (DSM-5). Participants in healthy control group were taken in the study on the basis of their Maudsley Obsessive Compulsive Inventory MOCI total scores and Mini Structured Interview for DSM. All participants completed the self-report psychological measures (Socio-Demographic Information Form, Beck Depression Inventory, Maudsley Obsessive Compulsive Inventory (MOCI), State-Trait Anxiety Inventory (STAI), Meta-Cognitions Questionnaire-30 (MCQ-30). Furthermore, all the participants received episodic memory tasks, which were designed by the Bahcesehir University Brain and Cognition Laboratory. The results asserted that OCD patients have an attentional bias, they can not encode memory effectively and as a result of this bias they show poor memory performances in recognition. Additionally, it was concluded that they have low confidence on future memory performances, due to the same reason. These findings were discussed in light of relevant literature.

Summary:

Bu çalışmada Obsesif-Kompulsif Bozukluğa sahip bireylerin tekrarlayan davranışlarının nöropsikolojik temelleri araştırıldı. Literatürdeki şimdiye kadar yapılmış nörobiyolojik ve nöropsikolojik çalışmalar detaylıca tarandı. Bulguların tutarlı olmadığı ve belli bir sonuca varılamadığı görüldü. OKB'li bireylerin bellek süreçlerini daha iyi anlayabilmek için bu çalışmada detaylı bir nöropsikolojik inceleme yapıldı. Çalışmanın iki hedefi vardı: (a) kişilerin öğrenme ve kodlama sırasındaki bellek süreçlerini ve tanıma performanslarını incelemek, (b) bilme hissi değerlendirme performansları arasındaki farkı karşılaştırmak. Çalışmada nötr yüz ve nötr kelimeler kullanıldı. 26 klinik, 20 sağlıklı kontrol olmak üzere 46 katılımcı ile yürütüldü. Tüm katılımcılar gönüllülük esasına dayanarak çalışmaya dahil edildiler. Hasta grup; Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma ve Eğitim Hastanesine başvuran ya da tedavi görmekte olan DSM-5 kriterlerine göre OKB tanısı almış kişiler arasından seçildi. Kontrol grup ise katılımcıların Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi puanları ve Yapılandırılmış Klinik Görüşme Ölçeği sonuçlarına göre belirlendi. Tüm katılımcılara listelenen öz-bildirim ölçekleri uygulanmıştır; Sosyodemografik Bilgi Formu, Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi (MOKSL), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri (DSKE), Üst-biliş Ölçeği-30 (ÜBÖ-30). Bellek süreçlerini ölçmek için ise Bahçeşehir Üniversitesi Beyin ve Biliş Araştırmaları Laboratuvarı tarafından tasarlanan "Epizodik Bellek Görevi" kullanılmıştır. Çalışmada OKB'li bireylerin dikkat yanlılıkları olduğu, bu dikkat yanlılığının bellek kodlama stratejilerini etkilediği ve bu nedenle bellek performanslarında düşüklük gözlendiği sonucuna varılmıştır. Gelecekteki bellek performanslarına olan güvenin azlığının da bu sebepten kaynaklandığı düşünülmüştür. Literatürdeki bulgular ışığında çalışma sonuçları tartışılmıştır.