Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalı / Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bilim Dalı

New approach for sea language

Denizcilik diline yeni bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 465442 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Seafarers must be able to effectively communicate in English at sea and in port to ensure safety and security of ships, its crew, and its passengers IMO adapted English as an official language in an attempt to address the problem of the failure of communication through different languages Research shows as evidence that the usage of English of seafarers is not encouraging that they have difficulty in communication not only between themselves but also with agencies outside the ship The most important attempts to improve communication at sea firstly come from IMO Standard Maritime Navigation Vocabulary (SMNV), The International Code of Signals (ICS), Standard Marine Communication Phrases (SMCP) and the IMO MODEL COURSE 3 17 are the basic materials developed and supported by IMO However, there are also private or regional initiatives, which try to present learning materials as well as testing standards The objective of these attempts to reduce and if possible, eliminate oral communication failures sourcing from poor and insufficient usage of the Maritime English Within this study, the need of developing usage of daily operational Maritime English will be discussed by investigating some maritime accidents took place in the past in which lack of communication was involved This thesis, considering that the communication is not only verbal, also tries to emphasize the role of cultural differences and body language of non-native speaker when necessary In this study, the sign language, a form of non-verbal communication, is discussed Regardless of which language you speak on the ship, hand signals are often used There are accepted signals for mooring operations that are used and understood worldwide The purpose of Maritime Sign Language is to help sea language at the ship In addition, aims to increase the safety on board and interaction among crewmember through the usage of simplified, standardized and be universalized sign language in the noisy working environment or where communication is inadequate ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Denizcilik sektöründe İngilizce hayati bir öneme sahiptir Bu önem çalışmamıza ivme kazandırıp yönlendirmiştir Denizcilik dilinin tarihsel gelişimi, denizcilik sektöründe iletişimin önemi, iletişimin emniyetli seyir ve çevrenin korunmasına etkisi ve yararları, İngilizcenin, liman devletlerinin periyodik kontrollerindeki önemi, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO)'nun denizde iletişimi geliştirmesi amacıyla yaptığı ve ürettiği projeleri, Avrupa Birliği (AB)'nin denizcilik İngilizcesinin gelişimi için özel ve bölgesel girişimleri ve projeleri, iletişim kaynaklı kazalar, kültürel farklılıklar ve sözlü iletişime alternatif olarak sunulan vücut ve işaret dilinin önemi; çalışmamızda yer alan konulardır Çalışmamızda bu konular irdelenerek tartışılarak ve denizcilik sektöründeki önemi vurgulanmaya çalışılmıştır Gemi adamları, mürettebatın ve yolcuların, emniyeti ve güvenliği için denizde ve limanlarda etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidir IMO farklı dillerden kaynaklanan iletişim başarısızlığını çözmek için İngilizceyi resmi dil olarak belirlemiştir Literatürde, gemi adamlarının, İngilizceyi etkin ve yeterli kullanımında (yalnızca kendi aralarında değil, gemi dışı iletişiminde de) zorluk çektiği belirtilmektedir IMO'nun denizde iletişimi artırmak için önemli girişimleri bulunmaktadır Geliştirilen ve desteklenen temel materyaller; Standard Maritime Navigation Vocabulary (SMNV), The International Code of Signals (ICS), Standart Marine Communication Phrases (SMCP) ve IMO MODEL COURSE 3 17'dir Bununla birlikte, Denizcilik İngilizcesi standartların gelişimini desteklemek amacıyla yapılmış Avrupa merkezli projeler ise; MarENG, MarENG Plus, MarTEL, MarTEL Plus ve SeaTALK'dır Bütün bu girişimler, çoğunlukla tüm denizciler için ortak bir dil olan Denizcilik İngilizcesinin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışmakta, kötü kullanımından kaynaklanan, sözlü iletişim hatalarının azaltılmasına, mümkünse ortadan kaldırılmasına yönelik önermeler ortaya koymaktır Ayrıca, öğrenme materyali ve bir dizi testi barındıran online platformlar sunarak kullanıcı grubununun genişletilmesi hedeflenmektedir Bu çalışma kapsamında, ortak denizcilik dili ve standartları, geçmişte gerçekleşen iletişim eksikliğinden kaynaklanan deniz kazaları incelenerek tartışılmıştır Örnek olarak, 1990'da Norveç'ten Danimarka'ya yapılan bir seyir sırasında Scandinavian Star gemisi tamamıyla yandı Bu kazada yolcular ve mürettebat yaşamını yitirdi ve bu kaza Avrupa'daki en büyük feribot felaketlerinden biri olarak değerlendirildi Olayın temel sebebi, Filipinli mürettebatın gemiye adapte olmaması ve Norveççe veya İngilizce iletişim kuramamalarında dolayı yangına geç reaksiyon vermeleriydi Bu sebepten dolayı birçok insan gemide yaşamını yitirdi Bunun gibi bir çok olay ve kaza tezde incelenmiştir Çalışmamızda, denizcilik dilinin yalnızca sözlü iletişimden ibaret olmadığı, kültürel farklılıkları ve ana dili İngilizce olmayanlar için gerekli olan vücut dilinin önemini, sözlü iletişime alternatif olarak, Denizcilik İşaret Dilinin kullanımı için yeni bir yaklaşım getirilmiştir Literatürde, bu alana ilişkin çalışmalarda, denizde iletişim durumları ve sorunları benzer şekilde incelendiği ve önerilerin hemen hemen aynı şekilde verildiği görülmüştür Bu nedenle çalışmamızın, ilk olma özelliğinin nedeni ile sözlü iletişim için yeni bir yaklaşım ya da yeni alternatif yaratması söz konusudur Literatürde, sözsüz iletişim ile ilgili akademik çalışmaların olmayışı ve ciddi bir boşluğun olduğu görülmüştür Bu önemli boşluk, Denizcilik İşaret Dili adı altında, bu çalışma ile doldurulabilir ve yeni çalışmalar için alan yaratabilir Bu bağlamda yaklaşımlarımız standartlaştırılmış, basitleştirilmiş ve evrenselleştirilmiş denizcilik terimlerinden oluşturulmuş olup, işaret dili kelimeleri gemide makine operasyonlarında, kargo operasyonlarında, manevra operasyonlarında, güverte çalışmalarında kullanılmak üzere toplam 74'ü güverte denizcilik terimi ve 147 makine terimi olmak üzere 221 kelime türetilmiştir Bu türetilen kelimeler; Denizcilik İngilizcesi dersi veren dört akademisyen, alanında uzman beş işaret dili eğitmeninden görüş ve öneriler alınarak hazırlanmıştır Bu kelimeler seçilirken 3 önemli unsur göz önüne alındı; a Kolayca tanınması ve anlaşılabilmesi b Herhangi bir yanlış anlaşılmaya yol açmaması c Bütün ulusların bu kelimeleri gemide kullanabilmesi Buna ek olarak, bu sözcükler, seyir emniyeti, gemi operasyonları, mürettebatın güvenliği ve çevre korumasına katkıda bulunmak için ortak çalışma dil standartlarının oluşturulması için önerilmiş olan Standart Marine Communication Phrases (SMCP), 'nden seçildi İşaret diliyle ilgili ürettiğimiz yeni yaklaşımı test etmek amacıyla, 37 sorudan oluşan anket hazırlanmıştır Bu anketin katılımcılarını oluşturmuştur Gönüllüler, modern denizcilik eğitimine adapte olmuş toplam 344 denizci olup, %13,1'ini 3 sınıf öğrencileri, %69,2'sini 4 sınıf öğrencileri, %17,7 'si ise Uzakyol Vardiya Zabitleri ve Mühendisler oluşturmaktadır Veriler SPSS 24 0 programı kullanılarak, (tanımlayıcı istatistikler, geçerlik ve güvenirlik ki kare, faktör analizi) ilişkilendirilmiştir Araştırmamızın sonucunda, katılımcılar, denizcilerin çok uluslu çalışma ortamında diğer milletlerin kültürlerini temel seviyede bilmelerinin gerekliliğini, yanlış anlamanın, iletişim eksikliğinin, kazaya sebep olabileceğini, gürültülü ortamda sözlü iletişimin zor olacağını, güverte personelinin makine personeline kıyasla daha fazla zorlandığını belirtmişlerdir Denizcilik İşaret Dilinin gerektiği yerde kullanmasına ilişkin soruya ise (güverte ve makine bölümünde) yüksek oranda olumlu yanıt verilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.