Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Bilgi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı / Sosyoloji Bilim Dalı

New zones of coexistence in the cultural field: The popular literary magazines in Turkey

Kültürel alanda yeni 'bir arada var olma' bölgeleri: Türkiye'de popüler edebiyat dergileri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 475426 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this study is to explore the potential of today's popular literary magazines for becoming an alternative public sphere for communication in the polarized socio-cultural context of Turkey My focus will be on two exemplary popular literary magazines that published after 2013, OT and KAFA magazines, in order to illuminate their discursive formations, how this formation allows multiplicity of voices and narratives to coexist in one magazine as an alternative public sphere and how these magazines challenge/combat other discourses by generating alternative meanings and discourses on certain social and political issues regarding the current socio-political context of Turkey Studying literary/cultural products, as material and discursive aspects of their time, in conjunction with the socio-political context serves the basis for an understanding of the cultural, material and political conditions and discussions of the period that they are produced Accordingly, three main discursive patterns have spotted in the popular literary magazines, namely; the discourses of antipolarization, peace and the freedom of thought and expression ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışma, Türkiye'nin kutuplaşan sosyo-politik bağlamı içinde, bugünün popüler edebiyat dergilerinin, toplumsal iletişim için alternatif bir kamusal alan olma potansiyellerini araştırmayı amaçlamaktadır Çalışmada, OT ve KAFA dergileri üzerinde durularak, bu dergilerin söylemsel oluşumları ve alternatif bir kamusal alan olarak çeşitli seslere ve anlatılara aynı dergi içinde birlikte var olma olanağını nasıl sundukları araştırılacaktır Ayrıca bu dergilerin alternatif anlamlar/bilgiler üretmek yoluyla, belirli sosyal ve politik konularda karşı söylemler ile nasıl mücadele ettikleri, Türkiye'nin güncel sosyo-politik bağlamı dikkate alınarak aydınlatılmaya çalışılacaktır Edebi/kültürel ürünlerin sosyo-politik bağlam ile beraber çalışılması, bu ürünlerin üretildikleri dönemin kültürel, maddi, politik koşullarını ve tartışmalarını anlamak adına önemli bir dayanak teşkil etmektedir Bu doğrultuda dergilerde; kutuplaşma karşıtlığı, barış ve düşünce/ifade özgürlüğü olmak üzere üç temel söylemsel kalıp tespit edilmiştir Dergilerde yer alan metinler (anlatılar) niteliksel metin ve söylem analizi yöntemleri ile incelenmiş ve bulgular Türkiye'nin güncel bağlamında değerlendirilmiştir Çalışma, popüler edebiyat dergilerinin ve yazarlarının kültürel/sembolik alanı anlamın mücadele alanı olarak nasıl gördüklerini, baskın anlatılar ile söylemsel mücadeleler içine girerek, kendi (ve toplumun) hikayelerini alternatif bir biçimde nasıl anlattıklarını açıklamaya çalışacaktır Çalışma aynı zamanda bu dergilerin farklı görüşlerden insanların fikirlerini paylaşmalarına olanak sağlayan bir platform olarak, kapsayıcı ve alternatif bir kamusal alan olma potansiyelini tartışacaktır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.