Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji ve Antropoloji Anabilim Dalı

?Not to criticize; but to change?: How a NGO in Turkey constructs boundaries between 'politics' and 'volunteerism'

Eleştirmek için değil; değiştirmek için: Türkiye?de bir STK?nın ?siyaset? ve ?gönüllülük? ayrımını üretme süreci üzerine

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 300566 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis mainly aims to understand how the realms of ?the political? and ?nonpolitical? are comprehended, defined and differentiated on the practice of volunteerism in civil society. This study is based on an ethnographic research conducted with people who are volunteering in a Non-Governmental Organization in Turkey working in the field of education. The data were collected through in-depth interviews and participant observation by following the volunteers who regularly visit the elementary schools in villages and Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (Regional Boarding Elementary Schools) in order to help school children. Volunteers? strong emphasis on the construction of volunteer activity and political activity as opposing categories and their strategies and rules conducted for avoiding any political epresentation, their perception of politics as ?spoiled? and useless and responsibilizing themselves for their target group constituted the grounds of this study. Basing on the data and following the Foucauldian concept of governmentality; it is argued that the idea ?non-politics? is a new type of politics which is experienced in late liberalism. By prioritizing ?how? questions, this study discusses how volunteerism and politics are defined and how individuals feel responsible for the tasks which were previously seen as duties of state.

Summary:

Bu tez temel olarak ?siyasal olan? ve ?siyasal olmayan?ın nasıl kavrandığını, tanımlandığını ve ayrıştırıldığını sivil toplumdaki gönüllülük pratiği özelinde anlamayı hedeflemektedir. Bu çalışma Türkiye'de eğitim alanında faaliyet gösteren bir Sivil Toplum Kuruluşunda gönüllü olarak çalışan insanlarla gerçekleştirilen etnografik biraraştırmaya dayanmaktadır. Veriler derinlemesine görüşme ve katılımlı gözlem metotlarıyla toplanmıştır. Katılımlı gözlem, köylerdeki ilköğretim okulları ve Yatılı İlköğretim Bölge Okulları'nda eğitimini sürdüren çocuklara yardım etmek için bu okulları düzenli olarak ziyaret eden gönüllüleri gittikleri her yerde ?takip ederek? ve yapılan etkinliklere katılarak gerçekleştirilmiştir. Gönüllülerin, gönüllülük pratiği ile siyaseti zıt kategoriler olarak inşa etmeleri; her hangi bir siyasal temsilden kaçınmak için kullandıkları stratejiler ve uyguladıkları kurallar; siyaseti gereksiz ve kirli bir alan olarak tanımlamaları ve kendilerini hedef kitleleri, köy çocuklarına, karşı sorumluluklandırmaları bu çalışmanın temel bulguları olduğu söylenebilir. Toplanan verilerden ve Foucault'nun ?yönetimsellik? kavramından hareketle, ?siyasal olmama? fikrinin geç liberalizmle deneyimlenen yeni bir siyaset biçimi olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışma ?nasıl? sorusuna öncelik vererek, siyasetin ve gönüllülüğün nasıl tanımlandığını ve bireylerin önceden devlete ait olarak görülen görevlere karşı kendilerini nasıl sorumluluklandırdıkları tartışmaktadır.