Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Obez olan ve olmayan bireylerde insülin direnci ile leptin, interlökin-6, HS-CRP ve fibrinojen ilişkisi: Vaka kontrol çalışması

The relationship between insulin resistance and leptin, interleukin-6, hs-CRP and fibrinogen in obese and non-obese individuals: a case control study

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 414783 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Obez Olan ve Olmayan Bireylerde İnsülin Direnci İle Leptin, İnterlökin-6, hs-CRP ve Fibrinojen İlişkisi: Vaka Kontrol Çalışması, Dr.Ahmet Koçak, Uzmanlık Tezi, Konya, 2013 Amaç: Obezite pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırlamakta, hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada obez olan ve olmayan bireylerde insülin direnci ile interlökin-6, leptin, hs-CRP ve fibrinojen ilişkisini araştırmayı amaçladık. Gereç ve yöntem: Vaka kontrol tipinde analitik bir araştırma olan bu çalışma Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği polikliniğine müracaat eden obez olan ve olmayan 329 erişkin bireyde gerçekleştirildi. Diabetes mellitus, ailesel dislipidemi, romatoid artrit, kollagen doku hastalığı, koroner kalp hastalığı, karaciğer ve böbrek yetmezliği bulunanlar, gebeler, akut enfeksiyon hastalığı olanlar ve çalışmaya katılmayı kabul etmeyenler araştırmaya dahil edilmedi. Katılımcılara sosyodemografik özelliklerini içeren bir anket formu uygulandı. Katılımcıların detaylı tıbbi öyküleri alınarak, boy, kilo, vücut kütle indeksi, bel çevresi, kalça çevresi, sistolik ve diastolik kan basınçları ölçüldü. 12 saat açlık sonrası alınan kanlarında açlık kan şekeri, total kolesterol, trigliserit, LDL-c, HDL-c, hs- CRP, leptin, IL-6, fibrinojen, açlık insülin düzeyleri ölçüldü ve beden kütle indeksi ile arasındaki ilişkiler değerlendirildi. İnsülin direnci için açlık plazma glukozu ve insülin düzeyleri kullanılarak HOMA IR(Homeostasis Model Assessment ) hesaplandı (HOMA-IR= Serum Glucose (mg/dL). × Plasma insülin (?U/mL) / 405). Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 16,00 programı kullanıldı, p değerinin <0.05 olması anlamlı olarak kabul edildi. Bulgular: Katılanların 125?i (%38.0) erkek, 204?ü (%62.0) kadındı, 71?i (%21.5) normal kilolu, 89?u (%27.1) fazla kilolu, 169?u (%51.4) obez idi. AKŞ, LDL-c, trigliserid düzeyleri erkeklerde, fibrinojen, leptin, HDL-c düzeyleri ise kadınlarda daha yüksek bulundu (p<0.05). T.kolesterol, IL-6, hs-CRP, HOMA-IR seviyeleri ile cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Düşük eğitim düzeyi ile obezite anlamlı bir ilişki göstermekte idi (p=0.001). Obezite sıklığının en fazla olduğu grup ev kadınları idi ( p=0.001). Evli olanlarda fazla kilo ve obez olma diğer gruplardan daha fazla idi (p=0.001). Çalışmamızda yüksek AKŞ, TG, insülin, insülin direnci, hs-CRP, fibrinojen, leptin düzeyleri ve düşük HDL-c düzeyleri ile obezite arasında anlamlı bir ilişkili bulundu iv (p<0.05). IL-6 ile obezite arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0.05). Hipertansiyon ile obezite arasında anlamlı bir ilişki vardı (p=0.001). Sonuç: Çalışmamızda yüksek AKŞ, TG, insülin, insülin direnci, hs-CRP, fibrinojen, leptin düzeyleri ve düşük HDL-c düzeyleri obezite ile ilişkili bulunmuştur. Bu ilişki diabetes mellitus ve kardiyovasküler hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalığa yol açmaktadır. Bu nedenle obezite sık takip ve tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Obezite ile insülin direnci, sitokinler ve leptin arasındaki ilişkilerin karmaşık mekanizmasının aydınlatılması için daha ileri çalışmalara gerek duyulmaktadır. Anahtar kelimeler: Obezite, insülin direnci, IL-6, hs-CRP, fibrinojen, leptin.

Summary:

The Relationship Between Insulin Resistance and Leptin, Interleukin-6, hs-CRP and Fibrinogen in Obese and Non-obese Individuals: A Case Control Study, Dr.Ahmet Koçak, Dissertation, Konya 2013 Purpose: Obesity lays the groundwork for many health problems, and affects quality and duration of life negatively. Therefore, in this study, we aimed to investigate the relationship between insulin resistance and interleukin-6, leptin, hs-CRP and fibrinogen in obese and non-obese individuals Material and Methods: This study, which is an analytical study in the case-control type, was conducted on 329 obese and non-obese adult individuals who applied to Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Department of Family Medicine. Of the patients who applied, those who suffered from diabetes mellitus, familial dyslipidemia, rheumatoid arthritis, collagen tissue disease, coronary heart disease and liver and renal failure, and those who were pregnant or suffered from infectious diseases were not included from the study. The participants were administered a survey form concerning their socio-demographic characteristics. Detailed medical background information of the participants was obtained and their heights, weights, body mass indexes, waist circumferences, and systolic and diastolic blood pressures were measured. Fasting blood glucose, total cholesterol, triglyceride, LDL-c, HDL-c, hs- CRP, leptin, IL-6, fibrinogen, and insulin levels were measured after 12 hours of fasting and the their correlations with body mass index were evaluated. For insulin resistance, HOMA IR (Homeostasis Model Assessment) was calculated by using fasting plasma glucose and insulin levels (HOMAIR= Serum Glucose (mg/dL) × Plasma insulin (?U/mL) / 405). SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 16,00 software program was used in order to evaluate the findings obtained from the study and if p value was <0.05, this was considered to be significant. Results: Of all the participants, 204 (62.0 %) were female, 125 (38.0%) were male; 71 of them were of (21.5 %) normal weight, 89 (27.1 %) were overweight and 169 were (51.4 %) obese. Male gender had higher fasting blood glucose, LDL-c and triglyceride levels whereas fibrinogen, leptin and HDL-c levels were higher in female (p<0.05). There was not a significant difference between total cholesterol, IL-6, hs-CRP and HOMA-IR levels and gender (p>0.05). On the other hand, there was a significant correlation between low educational level and obesity (p=0.001). The group that had the highest incidence of obesity involved the housewives (p=0.001). The married participants exhibited higher rates vi of being overweight and obese than other groups (p=0.001). In our study, a significant correlation was found between high fasting blood glucose, TG, insulin, insulin resistance, hs-CRP, fibrinogen, leptin levels, low HDL-c levels and obesity (p<0.05). No statistically significant relationship was found between IL-6 and obesity (p>0.05). On the other hand, there was a significant correlation between high blood pressure and obesity (p=0.001). Conclusion: In our study, high fasting blood glucose, TG, insulin, insulin resistance, hs- CRP, fibrinogen, leptin and low HDL-c levels were found to be correlated with obesity. This correlation leads to many diseases, notably diabetes mellitus and cardio-vascular diseases. Therefore, obesity is a disease that needs to be monitored closely and frequently and treated properly. Further studies are needed to shed light on the mechanisms of the relationships between obesity and insulin resistance, cytokines and leptin. Key words: Obesity, insulin resistance, IL-6, hs-CRP, fibrinogen, leptin.