Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Dermatoloji Anabilim Dalı

Ofiyazik modelli alopesi areata hastalarının tedavisinde skuarik asit dibütilester (SADBE)'in etkinliği

Efficacy of squaric acid dibutylester (SADBE) in alopecia areata patients with ophiasis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 229553 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş: Alopesi areata (AA) otoimmün, inflamatuar ve saçlı deride sikatris bırakmayan bir saç dökülmesi şeklidir. Topikal immunoterapi diğer tedavilere cevap vermeyen AA hastaları için alternatif bir tedavi yöntemidir. Çalışmadaki amacımız ofiyazik modelli AA hastalarında SADBE ile yapılan topikal immunoterapinin etkisini değerlendirmektirGereç ve Yöntem: Yaşları 6-58 arasında olan 28 AA hastasının dahil olduğu açık, prospektif bir çalışma yapılmıştır. Ofiyazik modelli AA veya alopesi totalis(AT)/alopesi universalis(AU)'i bulunan ve konvansiyonel tedavilere dirençli olan hastalar aseton içerisindeki %2'lik SADBE ile duyarlandırılmıştır. Ekzematöz reaksiyon oluşturan minimal konsantrasyonlu SADBE solüsyonu ile 6 ay tedavi uygulanmıştırBulgular: Hastaların tamamında %34.6 oranında yanıt alınmıştır. Beş hastada kozmetik olarak kabul edilebilir iyilik elde edilmiştir. Cins, yaş, hastalığın yaygınlığı ve süresi, atopi ve tırnakta pitting bulunması ile yanıt arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştırSonuç: SADBE ile yapılan topikal immunoterapi, diğer tedavilere dirençli olan ofiyazik modelli AA hastalarında güvenli ve etkili olarak kullanılabilen alternatif bir tedavi yöntemidir.

Summary:

Introduction: Alopecia areata (AA) is an autoimmune, inflammatory, noncicatricial hair loss on the scalp. Topical immunotherapy is an alternative treatment to other treatments for unresponsive patients of AA. The aim of our study was to evaluate the effectiveness of topical immunotherapy with squaric acid dibutylester (SADBE) in AA patients with ophiasisMaterials and Method: An open-label, prospective study of 28 patients of AA between 6-58 ages was performed. Patients who had ophiasis or alopecia totalis(AT)/alopecia universalis(AU) and those who were unresponsive to conventional therapies were sensitized on the scalp with %2 SADBE in acetone and treated with the minimal concentration of SADBE solution that elicits an eczematous reaction for 6 monthsResults: We obtained a response rate in 34.6% of all patients. Five patients achieved cosmetically acceptable hair growth. No correlation was found between response and sex, age, extent or duration of disease, atopy or nail pittingConclusion: Topical immunotherapy with SADBE is an alternative treatment method to other treatments that can be used safely and effectively in unresponsive patients of AA with ophiasis.