Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı

Okul öncesi 6 yaş grubu çocuklarının öğrenme performanslarının artırılmasında müzik eğitiminin bilişsel süreçlerde etkisinin incelenmesi

An inquiry of the effect of music education on cognitive processes in enhancing the learning abilityof the pre-school 6 year olds

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 263684 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Müzik çocuğun bilişsel, psikomotor, dil, sosyal, duygusal gelişimini, iletişim ve farkındalık becerilerini, estetik ve yaratıcılığını desteklemektedir.Karmaşık bir zihinsel aktivite olarak müzik algısı ve müzik bilişi ile birlikte özellikle bilişsel psikolojinin ilgi alanına girer. Biliş sözcüğü; sezgi, algıma, imgelem, hatırlama, geri çağırma, hatırlama, geri çağırma, problem çözme ve düşünme gibi zihinsel etkinlikler anlamına gelmektedir.İnsan beyni, yapısı ve özellikleri bakımından oldukça karmaşık olup bilim ve teknikteki gelişmeler ışığında sürekli araştırılmaktadır. Özellikle yapılan araştırmalar müziğin çocuğun zihinsel gelişimi, eğitim hayatı ve genel bilişsel beyin fonksiyonları üzerindeki etkilerini incelemeye devam etmektedirler. Bu noktada yapılan çalışmalar bize müziğin anne karnından itibaren öğrenme gelişim sürecinin bir parçası olduğudur. Bu çalışmanın ana eksenini, müziğin gelişim ve öğrenme sürecindeki genel faydalarını açıklayarak, müziğin okul öncesi ve okul yaşı zihinsel gelişim, öğrenme ve bilişsel performansa etkilerinin incelenmesini oluşturur.Bu araştırmada, Naglieri ve Das tarafından geliştirilmiş, Türkiye'de ise güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olarak uygulanan Bilişsel Değerlendirme Sisteminin (CAS-Cognitive Assessment System) ölçekleri ile değerlendirilmiş, kendi yaş grupları arasında olumsuz farklılık gösteren 6 yaş çocuklarının öğrenme güçlüğü ve algı problemlerinin müziksel gelişimleri arasında bir ilişki olup olmadığının tespit edilmesi ve bu yolla okul öncesi öğrenme problemlerinin çözümünde müzik eğitiminden yararlanarak etkin bir metot ve model oluşturulması hedeflenmiştir.Araştırma sonuçlarına göre ?Okul öncesi 6 yaş grubu öğrencilerinin bilişsel performanslarının yükseltilmesinde müzik eğitimi programı? uygulanmıştır ve deney grubunun CAS toplam son-testine göre almış oldukları puanlar, eğitim verilmeyen kontrol grubuna göre anlamlı farklılığa yakın düzeyde yükseliş göstermiştir. Ayrıca, deney grubunun CAS toplam son-test puanları, ön-test puanlarından anlamlı düzeyde farklılığı oluşmasa dahi belirgin düzeyde yükseliş olduğu tespit edilmiştir.

Summary:

Music enhances a child?s cognitive, psychomotor, lingual, social and emotional development, the ability of communication and awareness, the perception of aesthetics and creativity.As complex human activities music perception and music cognition is an area of interest for cognitive psychology music cognition is essential in understanding human cognition which of encompasses mental activities such as sensing, perception, imagination, remembering, recalling, problem solving and thinking.Human brain is very complex in its structure and properties, and is being continuously research under the light shed by developments in science and technology. The research is especially focused on the effects of music on a child?s mental development, educational performance and cognitive brain functions in general. At this point the research has shown that music is a part of the development process starting from mother?s womb. The main axis of this study in hand is conducting a research of the effects of music on pre-school and school aged children?s mental development, learning and cognitive performance as well explaining the general use of music in development and learning process.The study is based on the Cognitive Assessment System (CAS) first developed by Naglieri and Das. End being used as a reliable means of evaluation in Turkey. The aim is to asses whether there is an positive effect of music education on a group of six year olds who are negatively different from their peers, on their inability in learning and perception problems and therefore to design a working method and model of making use of music education in pre-school learning problems.The study concludes that after applying the ?music education in enhancing the cognitive performance of pre-school six-year old children? program, the points that of the experimental group in CAS aggregate post-test is almost significantly higher than the control group. In addition, even though the post-test points of the experimental group are not significantly different from the pre-test points, there is a consistent rise.