Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Üsküdar Üniversitesi / Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitü / Adli Bilimler Anabilim Dalı / Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistik Bilim Dalı

Olay yeri incelemesinde adli antropolojik deliller

Forensic anthropological evidence in crime scene investigation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 638627 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Adli vakalarda suçun aydınlatılıp faillerin bulunmasında olay yerindeki iskelet buluntularından da faydalanılmaktadır. Olay yerinden elde edilecek antropolojik bulgular yardımıyla iskeletin ait olduğu bireyin cinsiyet tayini, boy tahmini, yaş tahmini ve soy gibi biyolojik özelliklerinin tespit edilmesi mümkündür. Adli Antropolojinin kullanıldığı bu tür olaylarda, olay yerinde bulunan iskelet buluntularının çıkarılması, toplanması, korunması, aynı zamanda fotoğraf ve çizimle belgelenmesi bireyin kimliği, ölüm nedeni, ölüm zamanı gibi birçok sorunun cevaplanmasına katkı sağlayacaktır. Bu işlemler esnasında doğru müdahalelerin yapılarak iskelet buluntularının mümkün olabildiğince tümüne ulaşılması ve en az hasara uğramış olması meydana gelen adli olayın aydınlatılması ve çözülmesi sürecinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, antropologların olay yerine yaklaşımları, olay yerinde yapılması gereken davranışlar ve delillerin korunmasına yönelik yapabilecekleri hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla, olay yerinde yapılması gerekenlerle ilgili kontrol listesi oluşturulmuştur. Anlaşılması ve tekrar edilebilirliği açısından kolaylık sağlaması amacıyla oluşturulan bu listenin olay yerinde planlı hareket edilmesini sağlayacağı gibi antropoloğun olmadığı durumlarda olay yeri inceleme çalışanlarına kazıyla ilgili fikir vermesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu tür olaylara müdahaleler esnasında kullanılması için Adli Antropolojik Delil Toplama Kiti geliştirilmiştir, bu kitin adli Antropolojik delillerin bulunduğu vakalarda doğru müdahaleleri kolaylaştıracağı, kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlayacağı değerlendirmektedir.

Summary:

In forensic cases, skeletal findings at the scene are also used to clarify the crime and find the perpetrators. With the help of anthropological findings to be obtained from the crime scene, it is possible to determine the biological features of the skeleton of the individual, such as gender determination, height prediction, age prediction and lineage. In such events where forensic anthropology is used, the removal, collection, preservation of the skeleton findings at the scene, and documenting them with photographs and drawings will contribute to answering many questions such as the identity of the individual, the cause of death and the time of death. During these procedures, the correct interventions are made and the skeletal finds are reached as much as possible and the least damage is played by the process of clarifying and resolving the forensic incident. In this study a checklist was created to give information to anthropologist about what to do in a crime scene, how to approach it and what to do to protect evidences in the crime scene. This list, which was created to make it easier to understand and repeatability, will enable the planned action at the scene, and it is aimed to give an idea about the excavation to the crime scene investigation team in the absence of anthropologist. In addition, the Forensic Anthropological Evidence Collection Kit has been developed for use during such interventions, and it evaluates that this kit will facilitate correct interventions in cases where forensic Anthropological evidences are available, and provides ease of use and time savings.