Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi / İstanbul Eğt. ve Arş. Hast. / Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Ölçülü kesi tekniği ile yapılan total diz protezlerinde femoral ve tibial komponentlerin rotasyonu ile eklem yüksekliğinin radyolojik olarak değerlendirilmesi ve klinik sonuçlara etkisi

The radiological evaluation of femoral and tibial components with total knee prosthesis by measured resection technique and their effect on the clinical results of radiological evaluation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 540011 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kliniğimizde 2013-2018 yılları arasında opere edilen 103 Total diz artroplastisi vakası değerlendirildi. Hastaların preoperatif bilgileri ve radyolojik incelemeleri retrospektif olarak hastane veri tabanından elde edildi. Postoperatif bilgiler hastaların poliklinik takiplerinde özel görüşmelerle kaydedildi. Femoral ve tibial komponent ölçümleri bilgisayarlı tomografi üzerinden, eklem seviyesi ölçümleri anteroposterior diz grafileri üzerinden yapıldı. Hastalar femoral komponent iç rotasyonda olanlarla, dış rotasyonda olanlar olmak üzere iki guruba ayrıldı ve KSS skorları üzerinden karşılaştırıldı. Aynı karşılaştırma tibial komponent iç-dış rotasyon ve kombine eklem iç-dış rotasyon grupları oluşturularak KSS skorları üzerinden istatistiksel olarak yapıldı. Ap röntgen görüntüleri üzerinden preop-postop eklem seviyesi farkı not edildi ve eklem seviyesi yükselen hastalarla distale kayan hastalar KSS skorları üzerinden karşılaştırıldı. Adduktör tüberkül eklem mesafesi ile femur genişliği hesaplandı ve AT/FG oranı bulunurak lineer bir korelasyon gösterip göstermediği araştırıldı. Anahtar sözcükler: Total diz artroplastisi, komponent rotasyonu, eklem seviyesi değişim

Summary:

103 cases of total knee arthroplasty operated in our clinic between 2013-2018 were evaluated. Patients' preoperative information and radiological examinations were retrospectively obtained from the hospital database. Postoperative information was recorded in individual interviews with patients in outpatient clinics. Femoral and tibial component measurements were performed via computed tomography, joint level measurements were performed on anteroposterior knee radiographs. Patients were compared with those in the femoral component internal rotation and those in external rotation. The same comparison was made statistically by comparing the tibial component internal-external rotation and combined joint internal-external rotation groups on KSS scores. The difference between the preop-postop joint level was noted over the ap x-ray images and the patients with joint line changes to proximal and distal were compared via KSS scores. The femoral width and adductor tubercule joint line distance calculated and it was investigated whether the AT / FG ratio showed a linear correlation. Keywords: total knee arthroplasty, component rotation, joint line change