Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Öldürme suçu işlemiş kadın ve erkek hükümlülerde suç motivasyonu ve suça etki eden faktörler

The crime motivation of men and women prisoners who commited homicide and the factors affected the crime

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 412680 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma ile öldürme suçu işlemiş kadın ve erkek hükümlülerin suç motivasyonlarını; bu motivasyonların suça dönüşmesine neden olan faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Katılımcılara çalışmacı tarafından hazırlanan görüşme formu, Durumluk-Sürekli Öfke İfadesi Envanteri, Saldırganlık Envanteri, Empati Beceri Ölçeği ve Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımı Ölçeği uygulanmıştır. Çalışma grubu, Ocak 2012- Mayıs 2012 tarihleri arasında öldürme suçu işlediği kesinleşmiş ("TCK 81. Kasten Öldürme" Ve "82. nitekli haller" Maddeleri) Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (n=60) ve Kartal H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (n=60) olmak üzere 120 kişiden (60 kadın, 60 erkek) oluşmaktadır. Öldürme suçunu her iki cinsiyetin de çoğunlukla şehirde gerçekleştirdiği ve planlı olduğu saptanmış olup kadınlar evlerinde, erkekler kamuya açık alanda ya da mağdurun evinde gerçekleştirirken, kadınlarda kablo, çekiç, sopa gibi farklı aletlerin kullanımı daha fazla bulunmuştur. Öldürme eylemini kadın hükümlülerin çoğunluğu aile içi şiddet (dayak, işkence, taciz, tecavüz, vb. mağduriyet sonrası) nedeniyle, erkek hükümlülerin ise yarısından fazlası parasal nedenlerle gerçekleştirmişlerdir. Erkek hükümlülerin öldürme suçundaki motivasyonu daha çok maddi kazanç iken, kadın hükümlülerin motivasyonu daha çok kızgınlık, öfke gibi duygulardır. Kadınlar, erkeklere göre işledikleri suçtan daha az oranda pişman olduklarını ifade ederken, mağdurla yakınlık bakımından farklılaşmaktadırlar. Kadın hükümlülerin aile yaşantıları ve geçmiş hayatları bakımından erkek hükümlü grubuna göre olumsuz öğelere sahip oldukları belirlenmiştir. Erkeklerde ise sadece arkadaş grubunda suç işleme oranı kadınlara göre daha yüksek bulunmuştur. Namus ve töre ile ilgili ifadelere kadınların erkeklere göre daha yüksek oranda katılmaları dikkat çekici noktadır. Erkeklerin yarıya yakını, kadınları ¼ ü adaletin yeteri kadar işlemediğini düşündüğü durumlarda adaleti kendisinin sağlayabileceğini düşünmektedir. Saldırganlık ölçeğinin atılganlık ve edilgenlik alt ölçeği puanları ile durumluk sürekli öfke ölçeğinin öfke kontrol alt ölçeği puanı kadınlarda erkeklere göre anlamlı olarak yüksek yüksek bulunmuştur. Suç ve saldırganlık ile empati arasında negatif bir korelasyon vardır. Empati ile çatışma çözme becerilerinin özel/genel alt ölçeği arasında negatif korelasyon bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Suç, kasten öldürme suçu, suç motivasyonu, adalet algısı

Summary:

This study aims to determine the crime motivations of men and women prisoners who commited homicide; and the factors that caused these motivations turn into commiting crimes. The interview form prepared by the researcher, State-Trait anger expression inventory, aggression inventory, empathy ability scale and interpersonal conflict solving approach scale was performed by the participants. The study group consists of 120 persons (60 men and 60 women) who certainly commited homicide crime (turkish penal code 81.wilfull murder and 82.qualified states) between january 2012-may 2012 in Bakırköy Woman closed prison(n=60) and kartal closed prison(n=60). Commiting murder by both two genders mostly occured in cities and planned as women commited murders frequently at home, men commited homicides in public areas or at the victimes houses. İt is determined that women used different tules such as wire, hammer, stick more than men. Most of the women commited homicide because of domestic violence (beating, torture, harassment, rape, vs.) ,and most of men commited homicide because of financial reasons. While the motivations of men were commonly financial gain, the motivations of women were emotions such as anger. Women regret less than men about commiting homicide, but they become different about the closeness with the victim. Women prisoners have more negative components in their families and their past when they are compared to men prisoners. Only the ratio of commiting crimes in friend groups in men is found bigger than women. The expressions about honour and moral laws were used by women more than men. Half of the men and ¼ of women think that they secure the justice in the situations that justice doesn't process well enough. The assertiveness and passiveness subscale scores of aggression scale and anger control subscale scores of state-trait anger expression scale were found meaningly higher at women than men. There is a negative correlation between empathy and crime-aggression. It is found that there is a negative correlation between empathy and private/common subscale of conflict solving abilities. Key words: crime, wilfull murder crime, crime motivation, justice perception