Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Nefroloji Anabilim Dalı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi böbrek nakli deneyimleri 2005-2007

The experiences of kidney transplantation between 2005-2007 at Ondokuz Mayis University Medical Faculty

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 229796 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kronik böbrek hastalığı tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Son dönem böbrek hastalığına sahip hastalarda, özellikle glomerüler filtrasyon oranı 10 ml/dak/1,73m2'nin altına indikten sonra olmak üzere böbrek yerine koyma tedavilerine (hemodiyaliz, peritoneal diyaliz veya böbrek nakli) başlanması zorunludur. Son dönem böbrek hastalarında özellikle sağ kalım ve yaşam kalitesindeki avantajlarla ilişkli olarak en iyi tedavi seçeneği böbrek naklidir. Bu çalışmadaki amacımız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kasın 2005 ve Ocak 2007 tarihleri arasında böbrek nakli yapılan hastaların sonuçlarını değerlendirmektir.Çalışmaya otuz dokuz hasta aldık. On hastaya preemptif böbrek nakli yapıldı. Otuz beş hastaya canlı vericilerden, dört hastaya kadavradan böbrek nakli yapıldı. On bir hastada yirmi rejeksiyon atağı tanısı kondu. En sık kaynaklar idrar yolu ve solunum yolu olmak üzere altmış enfeksiyon saptandı. Altı hastada böbrek naklini izleyen diabetes mellitus gelişti. Diğer sık görülen yan etkiler hipertansiyon, kemik hastalığı, karaciğer fonksiyon testlerinde artma, nötropeni, gastrointestinal rahatsızlık ve hiperkalsemidir. Birinci yıl sonunda ortalama kreatinin değeri 1,25±0,49 (0,7-3) mg/dl, ortalama kreatinin filtrasyon oranı 72,76±22,14 (29,7-138) ml/min/1.73m2'ydi. Sadece iki hastada kreatinin değeri 2 mg/dl'nin üzerindeydi.Böbrek nakli programımız başarılıdır. Bundan sonra kardiyovasküler hastalık, kemik hastalığı, obesite, diabetes mellitus gibi uzun dönem komplikasyonları azaltmaya yönelik çabalamalıyız. Hedeflerimiz böbrek naklinin kısa ve uzun dönem sonuçlarını düzelmeyi içermelidir.Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, enfeksiyon, rejeksiyon, diabetes mellitus, kemik hastalığı.

Summary:

Chronic kidney disease is an important public health issue worldwide. In end stagerenal disease patients, particularly after the glomerular filtration rate decrease in 10ml/min/1.73 m2, beginning to renal replacement therapies ( hemodialysis, peritonealdialysis or kidney transplantation) are necessary. The best treatment choice in end stagerenal disease is kidney transplantation related to particularly both survival and healthquality advantages. We aim to evaluate the renal transplant patients whom taken theprocedure between November 2005 and January 2007 at Ondokuz Mayis University,Medical Faculty.We included thirty nine patients in this study. Ten patients were performedpreemptive renal transplantation. In thirty five patients, transplant performed fromliving relative whereas, four patients took cadaveric kidney. Twenty rejection episodeswere diagnosed in eleven patients. We observed sixty infections and the common sitesof infections are urinary tract and respiratory tract. Post transplant diabetes mellitus wasdeveloped in six patients. Other common adverse reactions were hypertension, bonediseases, increase of liver function tests, neutropenia, gastrointestinal discomfort andhypercalcemia. The end of the first year mean creatinin value were 1,25±0,49 (0,7-3)mg/dl, mean glomerular filtration rate were 72,76±22,14 (29,7-138) ml/min/ 1.73m2.Only in two patients creatinin value has been higher than 2 mg/dl.After the transplantation, besides the complications at short interval, we also aimto decrease long term complications such as cardiovascular disease, bone disease,obesity and diabetes mellitus. Our targets included both improve short and long termresults of kidney transplantation. When the results were evaluated, our transplantationprogram can be stated as successfully.Key Words: Kidney transplantation, infection, rejection, diabetes mellitus, bone disease.