Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Opere erken evre meme kanserinde adjuvan caf-dosetaksel ve cef-dosetaksel tedavilerinin karşılaştırılması

Comparing adjuvant caf - docetaxel and cef - docetaxel treatment in operated early stage breast cancer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 329815 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Erken evre meme kanserinde adjuvan kemoterapi hastalıksız ve genel sağkalımı uzatmaktadır. Antrasiklinler, taksanlar ve biyolojik hedefli ilaçlar adjuvan tedavinin etkinliğini artırmıştır. Antrasiklinler ve taksanların kullanım şeması için çok sayıda seçenek vardır. Bu seçeneklerin nasıl modifiye edilebileceği konusunda yeterli bilgi birikimi yoktur.Opere erken evre meme kanserinde, adjuvan tedavi olarak CAF- Dosetaksel ve CEF- Dosetaksel alan hastalar karşılaştırıldı. Çalışmada evre I-III 209 hasta değerlendirildi.Hastaların 158'i CAF-D, 51 hasta ise CEF-D kemoterapisi almıştır. Yaş ortalaması 48.8 (sınırlar 24 ile73) yıl olan hastaların 108'i (%51.7) premenopozal, 101'i (%48.3) postmenopozaldı. Hastaların büyük çoğunluğu 177'si (%84.7) aksiler lenf nodu pozitif hasta grubundan oluşmaktaydı. Hastalarda %77.5'si oranda adjuvan hormonal tedavi kullanılmıştır. Kemoterapiye bağlı grade 1-2 nötropeni toplam 22 hastada, grade 3-4 nötropeni ise 13 hastada gözlenmiştir. Febril nötropeni gözlenen 6 hastanın hepsi CAF-D hasta grubundaydı. Takip süresince toplam 8 (%3.8) hastada nüks gözlenmiş olup, nüks gözlenen hastaların 7 tanesi (7/158, %4.4) CAF-D, 1 hasta ise (1/51, %2.0) CEF-D grubundadır.Hastalarda olay sayısı çok az olmakla beraber, 28.4 aylık ortalama takip süresi tamamlanmış olup, meme kanseri nüksünün en çok görüldüğü ilk 24 aylık medyan takibin üzerine çıkılmıştır. Mevcut bulgularda istatistiksel anlamlı olmamakla beraber CEF-D grubuna göre CAF-D grubunda daha yüksek bir nüks oranı ve daha düşük hastalıksız sağkalım için bir eğilim söz konusudur

Summary:

Adjuvant chemotherapy prolongs disease-free and overall survival in early stage breast cancer. Anthracyclines, taxanes and targeted biological drugs have increased the effectiveness of adjuvant therapy. There are plenty of optıons for use of anthracylines and taxanes schema. There is no sufficient knowledge about how these options can be modified.In Operated early stage breast cancer, as adjuvant therapy compared to patients treated with CAF-Docetaxel and CEF-Docetaksel. The study evaluated 209 patients with stage I-III.CAF-D of 158 patients, 51 patients received chemotherapy in the CEF-D. The mean age of 48.8 years (range 24 ile73), 108 patients (51.7%) were premenopausal and 101 (48.3%) were postmenopozal. The majority of patients, 177 (84.7%) group consisted of patients with axillary lymph node-positive. Adjuvant hormonal therapy was used in 77.5% of the patients. Grade 1-2 neutropenia due to chemotherapy was observed in 22 patients, while grade 3-4 neutropenia was observed in 13 patients. All of 6 patients, observed febrile neutropenia, were in CAF-D patient group. During follow-up of a total of 8 (3.8%) was observed at recurrence, while 7 patients (7/158, %4.4) with recurrent were in CAF-D, 1 patient (1/51, 2.0%)was in CEF-D group.Although the number of events in patients with very few, 28.4-month median follow-up period has been completed and it was over the first 24-month median follow-up when breast cancer recurrence is common. The present findings, although not statistically significant compared to CEF-D group, the CAF-D is a recurrence rate higher and there is a tendency to lower disease free survival.