Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mühendislik Bilimleri Bölümü

Optimum design of rigid and semi-rigid steel sway frames including soil-structure interaction

Rijit ve yarı-rijit çelik çerçevelerin zemin-yapı etkileşimini de içeren optimum boyutlandırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268793 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, weight optimization of two dimensional steel frames is carried out in which the flexibility of beam-to-column connections and the soil-structure interaction are considered In the analysis and design of steel frames, beam-to-column connections are assumed to be either fully rigid or perfectly pinned However, the real behavior of beam-to-column connections is actually between these extremes Namely, even the simple connections used in practice possess some stiffness falling between these two cases mentioned above Moreover, it is found that there exists a nonlinear relationship between the moment and beam-to-column rotation when a moment is applied to a flexible connection These partially restrained connections influence the drift (P-? effect) of whole structure as well as the moment distribution in beams and columns Use of a direct nonlinear inelastic analysis is one way to account for all these effects in frame design To be able to implement such analysis, beam-to-column connections should be assumed and modeled as semi-rigid connections In the present study, beam-to-column connections are modeled as ?end plate without column stiffeners? and ?top and seat angle with web angles? Soil-structure interaction is also included in the analysis ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada, iki boyutlu çelik çerçevelerin kiriş-kolon bağlantısının esnekliğini ve zemin-yapı etkileşimini gözönüne alarak ağırlık optimizasyonu yapılmıştır Çelik çerçevelerin analiz ve tasarımında kiriş-kolon bağlantılarının ya tam rijit ya da tam mafsallı olduğu kabul edilmektedir Fakat, kiriş-kolon bağlantılarının gerçek davranışı bu iki durumun arasındadır Pratikte kullanılan basit bağlantılar bile yukarıda belirtilen iki durumun arasında kalan bir rijitliğe sahiptirler Öte yandan esnek bağlantıya moment uygulandığında, kiriş-kolon dönme açısı ile uygulanan moment arasında lineer olmayan bir bağlantının varlığı bulunmuştur Bu tür kısmi tutulmuş bağlantılar tüm yapının yanal deplasmanını (P-? etkisi) ve kiriş ve kolonlardaki moment dağılımını etkilemektedir Doğrudan lineer ve elastik olmayan analiz yöntemi kullanmak, bu etkilerin çerçeve tasarımındaki etkisini hesaba katmak için var olan yöntemlerden birisidir Bu tür bir analiz yapmak için kiriş-kolon bağlantısı yarı-rijit olarak kabul edilmeli ve ona göre modellenmelidir Bu çalışmada kiriş-kolon bağlantıları ?kolon berkitmeleri olmayan uç levhalı? ve ?üst, alt ve gövdelerinde korniyer? kullanılan türde bağlantılar olarak modellenmiştir Analizde zemin-yapı etkileşimi de göz önüne alınmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.