Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Zirve Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Eko. Anabilim Dalı

Ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin psikolojik şiddete (mobbing) ilişkin görüşleri (Hatay İli örneği)

The teachers expressions, who are teaching at secondary and high-schools, about psychological violence (mobbing) (instands of Hatay)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 440024 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ORTAOKUL VE LİSELERDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE (MOBBİNG)İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ( HATAY İLİ ÖRNEĞİ ) Danışman: Prof Dr Niyazi CAN Bu araştırmanın amacı, Hatay ilinde yer alan resmi ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin psikolojik şiddete (mobbinge) ilişkin görüşlerini belirlemektir Bu doğrultuda ortaokul ve lise öğretmenlerinin "kendini gösterme ve iletişim", "sosyal ilişkiler", "itibara saldırı," ve "yaşam kalitesi ve mesleki durum" boyutlarında psikolojik şiddete ilişkin görüşlerinin ortaya konması, ayrıca öğretmen görüşlerinin "cinsiyet", "medeni durum", "yaş", "mezuniyet durumu", "meslekteki kıdem", "kurumdaki hizmet süresi" "psikolojik şiddetin kimden görüldüğü" ve "psikolojik şiddete karşı verilen tepki" gibi değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amaçlanmıştır Araştırma betimsel- ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir Araştırmada iki ayrı bilgi formu kullanılmıştır Bunlardan birincisi öğretmenlerin kişisel özelliklerine ilişkin bilgileri içeren ve 8 sorudan oluşan "Kişisel Bilgi Formu" dur İkinci form öğretmenlerin psikolojik şiddete ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik "Psikolojik Şiddet Ölçeği"dir Psikolojik Şiddet Ölçeği, 50 maddeden ve 4 boyuttan oluşmaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACT THE TEACHERS EXPRESSIONS, WHO ARE TEACHING AT SECONDARY AND HIGH-SCHOOLS, ABOUT PSYCHOLOGICAL VIOLENCE (MOBBING) ( INSTANDS OF HATAY ) Supervisor: Prof Dr Niyazi CAN The purpose of this study is to determine the opinions of the teachers on the psychological violence (mobbing) The teachers in the sample of the study work at the governmental secondary and high schools in the province of Hatay In this context, it is intended to reveal the opinions of the secondary and high school teacher`s views on the dimensions of the psychological violence such as "self-realization and mommunication", "social relations", "attack on the reputation", and "quality of life and occupational status" Furthermore, it is also aimed in this study to find out if the psychological violence varies according to some demographical and other variables such as "gender", "marital status", "age", "graduation status", "professional seniority", "period of service in the institution", "the source of psychological violence " and "the reaction to the psychological violence" Descriptive methods were carried out with relational modelling during this research Two seperate datasheets have been used The first of these is "Personal Information Form" which contains informations about the personal characteristics of teachers and consists of 8 items The second is "Psychological Violence Scale" which determines their views on the psychological violence Psychological Violence Scale consists of 50 items with 4 sub-scales The researcher has tested the reliability and validity of the scale ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.