Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi / İzmir Tepecik Eğt. ve Arş. Hast. / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Ortopedik geriatrik hastalarda genel ve spinal anestezi sonrasındaki kognitif fonksiyonların karşılaştırılması ve peroperatif serebral oksimetre ile ilişkisi

Comparison of cognitive functions after general and spinal anesthesia in orthopedic geriatric patients and its relationship with peroperative cerebral oximeter

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 610233 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Bu çalışmada; ortopedik cerrahideki geriatrik olgularda anestezi yönteminin peroperatif dönemde ölçülen serebral oksimetre değerleri ve kognitif fonksiyonlara etkisi ile serebral oksimetre değerleri ve kognitif fonksiyonlar arasındaki ilişki araştırıldı Gereç ve Yöntem: Prospektif, randomize olarak tasarlanan ve yerel etik kurul onayı alındıktan sonra Ortopedi Kliniği tarafından PFN-A operasyonu yapılacak, 65 yaş ve üzeri, ASA I-II grubu, toplam 40 hasta çalışmaya dahil edildi Çalışma için onamları alınan olgular; Grup 1 genel anestezi yapılacak olgular, grup 2 spinal anestezi uygulanacak olgular olmak üzere 2 gruba ayrıldı Tüm olgulara anestezi öncesi standart ASA monitörizasyonuna ek olarak serebral oksimetri (yakın-kızıl ötesi spektroskopi ile sağ-sol serebral oksijen satürasyonu) monitörizasyonu yapıldı Hastaların demografik verileri ve operasyon pozisyonu kaydedildikten sonra tüm hemodinamik veriler ve sağ/sol serebral oksijen satürasyon değerleri indüksiyon öncesi(T1), indüksiyon/spinal anestezi sonrası(T2), cerrahi insizyon(T3),cerrahi insizyondan 15 dk sonra (T4), cerrahi insizyondan 30 dk sonra (T5),cerrahi insizyondan 45 dk sonra(T6), cerrahi insizyondan 60 dk sonra (T7), ameliyat odasından çıkarken(T8), derlenme odasında 45 dk sonra (T9) postoperatif 48 saatte(T10), ile preoperatif ve postoperatif 48 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Aim: In this study; The effect of anesthesia method on cerebral oximetry and cognitive functions measured in geriatric patients in orthopedic surgery and the relationship between cerebral oximetry and cognitive functions were investigated Materials and Methods: A total of 40 ASA I-II patients aged 65 years and over who underwent PFN-A surgery by the Orthopedic Clinic after obtaining a prospective, randomized design and approval from the local ethics committee were included in the study Cases whose consent was obtained for the study; Group 1 was divided into two groups as general anesthesia and group 2 as spinal anesthesia All patients underwent cerebral oximetry (right-left cerebral oxygen saturation by near-infrared spectroscopy) in addition to standard ASA monitoring before anesthesia After demographic data and operation position of the patients were recorded, all hemodynamic data and right / left cerebral oxygen saturation values before induction (T1), after induction / spinal anesthesia (T2), surgical incision (T3), 15 minutes after surgical incision (T4), surgery 30 minutes after the incision (T5), 45 minutes after the surgical incision (T6), 60 minutes after the surgical incision (T7), leaving the operating room (T8), 45 minutes after the recovery room (T9) postoperative 48th hour (T10) and preoperative and postoperative 48th hour cognitive functions were evaluated by Mini Mental Test and hemoglobin values were recorded ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.