Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı

Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kimlik arayışları (1718-1938)

Search of identity of the Ottoman State and Republic of Turkey (1718?1938)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 254929 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalısmada tarihsel süreç içerisinde Türk ulusal kimliginin olusumuincelenmistir. Dönem olarak ulusal kimliklerin olusmaya basladıgı ve sekillendigi 1718-1938 yılları alınmıstır. 1718 tarihinde bir uyanma baslamıs 1938 `e kadar ise?aydınlanma? gerçeklesmistir. Çalısmada geçtigimiz iki yüzyılda mesruiyet zeminleri,ideolojiler, üretim biçimleri, toplum yapıları gibi birçok alanda yasanan köklüdegisimlerin izleri sürülmeye çalısılmıstır. Osmanlı Devletinun etkisinde kaldıgı busüreçte, geleneksel devlet ve toplum formları çözülmüstür. mparatorlukların yeriniulus-devletler, geleneksel toplumların yerini modern toplumlar almıstır. Mesruiyetzemini gökten yere inmis, hanedana ve dine olan aidiyetler ulusa ve ulusal kimligedogru evirilmistir.Bu süreçte ister mevcut devlet yapısı degistirilerek ister yeni bir devlet kurularakolusturulan her ulus-devlet, kendi mesruiyetini saglayacak ulusu olusturmayıamaçlamıstır. Osmanlı Devleti ve akabinde Türkiye Cumhuriyeti bu amaca yönelikpolitikalar üretmistir. Türk ulus-devleti Atatürk önderliginde kurulan cumhuriyetlemümkün olmustur. Modern devletin kontrolündeki egitim, ordu, hukuk gibi unsurlarlabir Türk ulusal kimligi yaratılmaya çalısılmıstır. Bu insa süreci çagdasları ile paralellikarz etmistir. Yine bu insa sürecine muhatap, herhangi farklı bir etnik grup degilAnadolu'da yasayan herkes olmustur

Summary:

The study was centred upon the formation of Turkish national identity in the courseof history. The years 1718-1938 when the reshaping and formation of national identitystarted were studied. National consciousness began to rise around 1718 and 1938became a turning point for `?enlightenment??. The study goes through the changes in thefields of legitimacy, ideologies, production methods and social structure. The periodwhen the Ottoman Empire made itself felt on traditional state and social forms wasanalysed. Empires were replaced by the nation states and traditional communities bymodern ones. The structure of legitimacy lost ground during this period. The privilegesdynasty and religion enjoyed were directed towards the nation.Every nation state aimed to build its own identity which would provide it withlegitimacy by either altering its own state structure or establishing a new state. TheOttoman Empire and the following Turkish Republic went heavily ahead with nationstate- oriented policies. Turkish nation state emerged through the newly foundedrepublic in Atatürk?s lead. Turkish national identity was created by the initiatives in thefields of education, army and law under the control of the modern state. This formationprocess corresponded with that of its contemporaries. Every single person living inAnatolia not any other ethnicity group experienced the process of formation.