Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Bölümü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı

Otel işletmelerinde etiksel iklim ve örgütsel destek algılamalarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Kapadokya örneği

The effect of ethical climate and organizational support perceptions on organizational commitment in hotel businesses: The case of Cappadocia

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 258515 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, Kapadokya bölgesindeki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin etiksel iklim ve örgütsel destek algılamalarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini belirlemek ve çalışanların demografik özellikleri ve çalışılan otel işletmelerinin özelliklerine göre örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığını ortaya koymaktır Bu amaçlara ulaşabilmek için anket yöntemi yardımıyla alandan toplanan veriler analiz edilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The aim of the study is to determine the effect of ethical climate and organizational support perceptions of the staff employed in four and five star hotels in Cappadocia on their organizational commitment, and to reveal if there is a significant difference between demografic charecteristics and organizational commitment Data obtained by means of the questionnaire were analysed in order to realize the aim of the study The results of the study show that affective commitment has the highest mean among the subdimensions of organizational commitment Besides, law and codes and rule types have the highest and equal means ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.