Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Özel Eğitim Anabilim Dalı / Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Bilim Dalı

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuğa sahip ailelerin katıldıkları aile eğitimi programı sonrasındaki yaşam döngüsüne ilişkin görüşleri

Views of parents have children with autism spectrum disorders about the life circle after the parent training program they attended

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 463473 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Araştırmanın genel amacı aile eğitim programlarına katılan ebeveynlerin çocuklarına, aile içi ve toplumsal etkileşimlerine ve katıldıkları aile eğitimi programına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın katılımcılarını, OSB'li çocuğa sahip altı anne ve iki baba oluşturmaktadır. Fenomenolojik desenle yürütülen bu araştırmanın verileri, nitel veri toplama yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Veri analizi sonucunda sekiz tema elde edilmiştir. Elde edilen temalar araştırmanın bulgularını oluşturmuştur. Araştırmanın bulgularına göre, aileler sıklıkla çocuklarında problem davranışlarla karşılaştıklarını belirtmektedirler. Aileler, aile eğitim programlarına katılmadan önce kullandıkları davranış problemleri ile başa çıkma yöntemlerinin katıldıkları aile eğitim programı sonrası farklılaştığını ifade etmektedirler. Aileler OSB'li çocuklarıyla iletişim kuramadıklarını, ancak katıldıkları aile eğitimi programı sonrası çocuklarına fırsat sunarak iletişim kurmayı başardıklarını ifade etmişlerdir. Bulgular, ailelerin çocuklarının OSB'li olması nedeniyle eşleriyle olan etkileşimlerinde, toplumsal yaşama katılımlarında çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını göstermektedir. Katıldıkları aile eğitimi programı sonrası eşlerin birbirlerine karşı daha anlayışlı oldukları, birçok problemi atlattıkları ve sosyalleşmeye başladıkları gibi olumlu gelişmelerden söz etmişlerdir. ise kendilerini akraba ortamından soyutlamayı tercih ettikleri izlenimi edinilmiştir. Aileler katıldıkları aile eğitimi programıyla ilgili genel görüşlerinin olumlu olduğunu ve yüksek düzeyde yarar sağladıklarını, ancak aile eğitim programlarının daha uzun süreli planlanması gerektiğini belirtmektedirler. Anahtar Kelimeler: OSB'li çocuğu olan aileler, aile eğitimi, aile eğitimi programları, anne-baba görüşleri, yarı-yapılandırılmış görüşme.

Summary:

The purpose of the study is to determine the views of the parents participating in the parent training programs regarding the their children, interaction between couples and their social interaction and parent training program they attended. Participants of the study consist of six mothers and two fathers with a child with Autism spectrum disorders (ASD). The data of this research conducted with phenomenological design were collected by semi-structured interviews from qualitative data collection methods. The data were analyzed by content analysis technique. As a result of data analysis, eight themes were obtained. The obtained themes were the findings of this research. According to the findings, parents said that they are often faced with behavior problems with their children. It seems that the parents have different ways of coping with the behavior problems they used before participating in the parent training programs after the parent training program they attended. They expressed that they can not communicate with their ASD children, but they are able to communicate by providing opportunities for their children after the parent training program they attended. The findings show that the children of the families meet various difficulties in their participation in social life in their interaction with their spouse due to the fact that their children have ASD. After the parent trainig program they had been attended, it was found that the spouses were more understanding about each other, overcoming many stresses and starting to socialize. Parents state that their general views on the parent training program they are attending are positive and highly beneficial, but that parent training programs need to be planned for longer periods. Anahtar Kelimeler: Parents with ASD children, parent training, family education programs, parental view, semi-structured interview.