Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Zirve Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

Otizmli çocukların 0 - 2 yaş döneminde gösterdikleri belirtilere ilişkin veli görüşlerinin incelenmesi

Investigation of parents' views of signs of Autism in their young children between the ages of 0 - 2

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 394651 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı otizm spektrum bozukluğu bulunan çocukların 0-2 yaş döneminde göstermiş oldukları belirtilere ilişkin veli görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma kapsamında otizm spektrum bozukluğu ayrıntılı biçimde açıklanmıştır. Araştırma örneklemini Gaziantep, İstanbul, Konya ve Kocaeli illeri sınırında bulunan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile (OÇEM) Otistik Çocuklar Eğitim Merkezine devam eden 28 otizmli birey ve ebeveynlerinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada toplanan nitel veriler daha anlaşılır kılınması için nicel verilere dönüştürülerek, frekans ve yüzdeleri çıkarılmıştır. Görüşme formunun soruları olan, otizm spektrum bozukluğuna neden olabilecek, ebeveynlerin alkol, sigara ve ilaç kullanımı, annenin gebelik sırasında hastalık geçirmesi ve ilaç kullanımı, çocukların 0-2 yaş döneminde gösterdikleri davranış bozukluk sıklıkları verileri analiz edilerek değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların 0-2 yaş döneminde sık olarak göz kontağı kurmadığı, takıntılı hareketlerde bulunduğu, sık hareket tekrarı yaptığı, çevresinde gelişen olaylara karşı tepki vermediği, annenin yokluğunda huzursuz olmadığı, anlamsız sesler çıkardığı, kokuya, sese ve dokunmaya karşı aşırı tepki verdiği görülmüştür.

Summary:

The aim of this study is to investigate parents' views of signs of autism in their young chidren between the ages of 0-2. Within the framework of the research the spectrum disorder has been explained in detail. This research includes 28 children (and their parents) with autism spectrum disorder continuing in the Special Education and Rehabilitation Centers located in Istanbul, Gaziantep and Konya borders along with Autism Children Education Centers (OÇEM). For data collection, interview form was used. The qualitative data collected in the study is transformed into quantitative data to make them more understandable, and then frequencies and percentages are calculated. The questions in the interview form which were the parents use of alcohol, smoking and drug use of, an illness the mother may have had during pregnancy or drugs she used during pregnancy; were analyzed while evaluating the data of 0-2 age groups behavioral patterns. As a result of the evaluations, it has been concluded that 0-2 age group children that have Autism Spectrum Disorder do not make eye contact, has obsessive behaviors, has frequent motion repetition, does not react to events in his/her surrounding, makes meaningless noises, gives excessive reaction to smell sound and touch. Hence, as a conclusion, early diagnoses can be done for 0-2 age groups with Autism Spectrum Disorder.