Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Beykent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı

Özel ve devlet kuruluşlarında çalışan öğretmenlerin mobbing, kaygı ve iş motivasyonu düzeylerinin incelenmesi

Examination of mobbing, anxiety and work motivation levels of private and public sector teachers

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 438556 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı; özel ve devlet kuruluşlarında çalışan öğretmenlerin mobbing, kaygı ve iş motivasyonu düzeylerini ortaya konulmasıdır Ek olarak, araştırmada bireylerin cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, gelir düzeyi, çalıştığı okul türü, haftalık çalışma saatti gibi değişkenlerin mobbing, kaygı ve iş motivasyonu üzerindeki etkisi araştırılmıştır Araştırmaya İstanbul İlinde Beşiktaş İlçesinde özel ve devlet okullarında öğretmen olarak çalışan 100 birey alınmıştır Aynı zamanda bireylerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından Kişisel Bilgi Formu oluşturulmuştur Araştırmada sosyo-demografik özelliklere göre bakıldığında; özel kurumda çalışan öğretmenlerin kamu kurumunda çalışan öğretmenlere oranla içsel motivasyon ile sürekli kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu, özel kurumda çalışan öğretmenlerin kamu kurumunda çalışan öğretmenlere oranla kurumlarında duygusal tacize (mobbing) mağruz kalma düzeylerinin daha fazla olduğu, kurumdaki öğretmen sayısı 30 üstüne yükseldikçe özel kurumda çalışan öğretmenlerin kamu sektöründe çalışan öğretmenlere göre içsel motivasyon düzeylerinin düştüğü gibi sonuçlarına ulaşılmıştır Araştırmada yer alan bireylerin cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, çocuk durumu, gelir düzeyi, gibi sosyo-demografik özelliklere göre de anlamlı sonuçlar elde edilmemiştir Ayrıca; özel kurumda öğretmen olarak çalışan bireylerin durumluk kaygı düzeyleri arttıkça; sürekli kaygı düzeylerinin de artmakta olduğu, özel kurumda öğretmen olarak çalışan bireylerin içsel motivasyon düzeyleri arttıkça; dışsal motivasyon düzeylerinin de artmakta olduğu ve kamu kurumda öğretmen olarak çalışan bireylerin durumluk kaygı düzeyleri arttıkça; sürekli kaygı düzeylerinin de artmakta olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır Araştırmanın sonunda yer alan tartışma bölümünde bulgulara dayalı olarak araştırmacılara, alanda çalışan psikolojik danışmanlara ve ailelere yönelik önerilerde bulunulmuştur ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The aim of this study is to examine the effects of mobbing, anxiety and work motivation levels of private and public sector teachers ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.