Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı

Pazarlama iletişiminde yeni yaklaşımlar kapsamında sosyal medya uygulamaları ve etkili kampanya örnekleri

Social media applications within the scope of new approaches to marketing communication and examples of effective campaigns

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 320314 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve sosyal medya araçlarının yaygınlaşması, yaşamın her alanında olduğu gibi pazarlama alanında da yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmaktadır Bu kapsamda pazarlama kavramı, pazarlama karmaları, pazarlama anlayışları ve bilgi teknolojilerinin pazarlamayı ne şekilde etkilediği incelenmiştir Web 2 0 olarak adlandırılan bir dizi teknolojik gelişme, sosyal medya kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur Sosyal medya, geniş kitlelere internet içeriği oluşturma ve diğer kullanıcılar ve işletmelerle iletişim kurabilme olanığı tanımaktadır Bu çalışmanın amacı pazarlama kavramını tarihsel süreci içerisinde değerlendirerek, sosyal medya kavramını ve sosyal medyanın pazarlama iletişiminde ne gibi yeniliklere neden olduğunu araştırmaktır Bu çerçevede, sosyal medyanın siyasal pazarlama kapsamında kullanımı ve etkili kampanya örneği olarak Barack Obama'nın Kasım 2008 ABD başkanlık seçimlerinde yürüttüğü sosyal medya kampanyası incelenmiş; sosyal medya araçlarının siyasal pazarlama amacıyla kullanımı ve etkileri değerlendirilmiştir Çalışma, sosyal medyanın işletme bakış açısıyla ürün pazarlamasında yarattığı yenilikleri incelerken, siyasal pazarlama kapsamında sunduğu kazanımları da ortaya koymaya çalışmaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Improvements in information technology and increased use of social media tools have resulted in development of new approaches in every area of life, including marketing This study examines the concept of marketing, marketing mixes, marketing approaches and the impact of information technologies on marketing within this context A set of technological developments called Web 2 0 has resulted in emergence of a new concept: social media Social media allows large masses to create web contents and communicate with other users and enterprises The aim of this study is to assess the concept of marketing within its historical process and analyze the social media concept and the innovations introduced by social media to marketing communication To this aim, the social media campaign run by Barack Obama for US presidential election held in November, 2008 is examined as an example of an effective campaign and the use of social media in political marketing; and the use of social media tools in political marketing and the related outcomes are evaluated The study concentrates on the reforms created in product marketing through business perspective of social media, with an aim to introduce the gains produced in the area of political marketing ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.