Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Atılım Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı

Perceptions and attitudes of libyan healthcare provider towards electronic health records

Elektronik sağlık kayıtlarına yönelik libyan sağlık sağlayıcılarının algıları ve tutumları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 540431 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Electronic health records may have several benefits for hospitals, health professionals as well as patients. Electronic Health Record (EHR) systems provide basic clinical data that increase the quality of healthcare provided to citizens and benefits the community. The aim of this study is to evaluate and estimate the healthcare providers' perceptions and attitudes towards the use of EHR in their environments in Libya. A sample of 110 health sector participants from various medical specialties in Libyan hospitals was targeted. The purpose of this research was to determine the perceptions and attitudes of Libyan healthcare providers towards EHR usage, by analyzing their demographics, organizational characteristics and the social, technical factors that possibly affect the EHR usage. Accordingly, survey method based on the previous studies is implemented through Survey Monkey environment; after the data collection was completed SPSS was used for statistical analysis, the results of the research lead to EHR factors Management support, Involvement and Adequate training have positive correlations with healthcare provider's perceptions and Attitudes, while Autonomy and healthcare provider-patient communication have negative correlations with healthcare provider's perceptions and had significant strong positive correlations with Attitude.

Summary:

Elektronik sağlık kayıtlarının hastaneler, sağlık mesleği mensupları ve hastalar için birçok faydaları olabilir. Elektronik Sağlık Kayıt (ESK) sistemleri, vatandaĢlara ve kamu yararına sunulan sağlık hizmetinin kalitesini yükselten temel klinik verileri sunar. Elektronik sağlık kayıtlarının kullanımı, idari ve eğitimsel faktörlerin birleĢiminden etkilenir. Bu çalıĢmanın amacı, sağlık uzmanlarının ESK'nın Libya ortamlarındaki kullanımına yönelik algılarını ve tutumlarını değerlendirmek ve tahmin etmektir.Libya hastanelerindeki çeĢitli tıp uzmanlıklarına sahip 110 sağlık sektörü mensubundan oluĢan bir örneklem hedef alınmıĢtır. Bu araĢtırmanın amacı, ESK kullanımını muhtemel olarak etkileyen demografik özelliklerini, örgütsel özelliklerini ve sosyal, teknik faktörleri analiz ederek Libyalı sağlık uzmanlarının ESK kullanımına yönelik algılarını ve tutumlarını belirlemektir.Bu doğrultuda, daha önceki çalıĢmalara dayalı anket metodu, Survey Monkey ortamında uygulanmıĢtır; veri toplama iĢlemi tamamlandıktan sonra istatistiksel analiz için SPSS kullanılmıĢtır; araĢtırmanın sonuçları, Özerklik ve sağlık uzmanı – hasta iletiĢimi sağlık uzmanının algıları ile negatif korelasyonlar, Tutum ile güçlü pozitif korelasyonlar ortaya koyarken Yönetim Desteği, Katılım ve Yeterli Eğitim gibi ESK faktörlerinin sağlık uzmanının algıları ve Tutumları ile pozitif korelasyonlara sahip olduğunu göstermektedir.