Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Performance appraisal in private and public hospitals a case study

Özel ve kamu hastanelerinde performans değerleme ve bir uygulama

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 130600 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname : Kürşat ZENGİN Field : Public Management Programme : Human Resources Management Development Supervisor : Professor Besim AKIN Degree Awarded and Date : Master - July 2003 Keywords : Performance Appraisal, Hospitals, Implementations, ABSTRACT PERFORMANCE APPRAISAL IN PRIVATE AND PUBLIC HOSPITALS A CASE STUDY In the century which we have passed from industrial society to information society, human has gained significance as the most important element of production in organisations. In Human Recources Management, to increase productivity and improve the standard of living of employees are known as the main aim. To reach these aims it is essential to determine the organisation's and its employees' expectations. Performance appraisal is one of the most important functions of Human Recources Management which determines these expectations objectively and concretely. There have been many investigations corcerning performance appraisal in our country, through only a few ones have been carried out in hospitals. In this investigations mostly the employees' performance had been appraised. Any studies concerned with the aims of determining whether there were differences between two sectors which are private and public and public hospitals, the evaluation of the employees' performance who works at these two sectors haven't been seen. Besides, it has been observed that there were lacks of aspects to performance appraisal of theemployees working at health sector. This thesis is aimed to respond these lacks mentioned above. The investigation aimed at determining the difference of performance evaluation results obtained by way of evaluating the work performance within the framework of work definitions-work analyses, and determined criteria, its effect on the process of taking other organizational decisions (determination of training needs, waging, promotion and work rotations) at hospitals, and the points of view of the employees regarding performance evaluation with regard to the employees of Kartal Training and Research Hospital and Private sector Kartal Umut Hospital. With this investigation performance appraisal system was tried to be applied to the selected private and public hospitals. It was found that the average performance point of Kartal Training and Research Hospital's employees was higher. When the average satisfaction points of the patients had been reviewed, Private Kartal Umut Hospital's average satisfaction points was found higher. The reasons leading these consequences are revealed in the discussion part performance appraisal system has been required to establish and its implementation by most of the employees (over %90) at hospitals. The cause of this requirement is not to apply the contemporary management approaches (career management, par roll, etc.) II

Summary:

GENEL BİLGİLER Adı ve Soyadı : Kürşat ZENGİN Anabilim Dalı : Kamu Yönetimi Programı : Human Resources Management & Development Tez Danışmanı : Prof. Dr. Besim AKIN Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans- Temmuz 2003 Anahtar Kelimeler : Performans Değerleme, Özel ve Kamu Hastaneleri ÖZET ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNDE PERFORMANS DEĞERLEME VE BİR UYGULAMA Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçtiğimiz yüzyılda, işletmelerde üretimin en önemli unsuru olarak insan ön plana çıkmıştır. İşletmelerde verimliliği artırmanın en önemli yolu çalışanların verimliliğini artırmaktır. İnsan Kaynakları yönetiminde verimliliği artırmak ve çalışanların yaşam kalitesini yükseltmek temel amaç olarak bilinmektedir. Bu amaçları gerçekleştirmek için işletmenin ve çalışanların beklentilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Performans değerleme bu beklentileri nesnel ve somut olarak belirleyen İnsan Kaynakları Yönetiminin en önemli fonksiyonlarından biridir. Ülkemizde performans değerlemeyle ilgili olarak çok fazla, hastanelerde performans değerleme konusunda ise çok az araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda çoğunlukla çalışanların performansları değerlenmiştir. Çok önemli hizmet işletmelerinden olan özel ve kamu hastanelerinde çalışanların hem performanslarını değerlemeye ve bu iki sektör arasında farklılık olup olmadığını belirlemeye yönelik çalışmaya rastlanmamıştır. Ayrıca sağlık çalışanlarının performans değerlemeye bakış açıları konusunda da çok eksiklikler görülmüştür. Bu tez, yukarıda sözü edilen eksikliklere cevap vermek üzere gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Kamuya ait Kartal Eğitim ve araştırma Hastanesi ile Özel sektörden Kartal Umut Hastanesi çalışanlarının; iş tanımları-iş analizleri doğrultusunda ve belirlenen kriterler çerçevesinde, iş performanslarının değerlendirilmesi ile elde edilen performans değerleme sonuçlarının farklılığı, hastanelerdeki diğer IIIorganizasyonel kararların ( eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, ücretlendirme, terfi ve iş rotasyonları gibi) alınmasının performans değerleme üzerine etkisi ve çalışanların performans değerlemeye bakış açılarının belirlenmesidir. Bu çalışma ile performans değerleme sistemi, daha önceden belirlenen özel ve kamu hastanelerine uygulanmaya çalışılmıştır. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarının ortalama performans puanı daha yüksek bulunmuştur. Hastaların memnuniyet puan ortalamaları incelendiğinde Özel Umut Hastanesi'nin memnuniyet ortalaması daha yüksek tespit edilmiştir. Bu sonuçların hangi sebeplerden dolayı oluştuğu araştırmanın tartışma bölümünde açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışanların çok büyük bir kısmı ( % 90' nın üzeri), performans değerleme sisteminin hastanelerde kurulmasını ve uygulanmasını istemektedir. Bunun nedeni ise çağdaş yönetim yaklaşımlarının (kariyer yönetimi, ücretlendirme gibi) hastanelerde uygulanmamasıdır. IV