Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Periodontoloji Anabilim Dalı

Periodontal durumun ve ağız sağlığı bilinç düzeyinin bireylerin yaşam kalitesindeki değişim üzerine etkisinin ağız sağlığı etki profili-14 (OHIP-14) ve diş hekimi korku skalası (dhks) ile ilişkilendirilerek incelenmesi

Examination of the effect of periodontal situation and oral health consciousness level on the change of individuals quality of life by associating with oral health impact profile-14 (OHİP-14) and dentist fear scale (DHKS)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 479122 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Çalışmamızın amacı periodontal sağlıklı ve hastalıklı bireyleri anket, OHIP-14 ve DHKS ölçekleriyle değerlendirerek periodontal hastalığın yaşam kalitesi değişimi üzerine etkisinin ağız sağlığı bilinç düzeyi ve diş hekimine ve tedaviye karşı gelişen korku düzeyi ile ilişkilendirilerek incelenmesidir. Materyal ve Metot: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Kliniğine tedavi ve kontrol amacıyla başvuran sistemik sağlıklı, 18 yaşından büyük 750 bireye sosyodemografik veriler, oral hijyen alışkanlıkları ve ağız diş sağlığı bilinç düzeyini değerlendiren anket formu, OHIP-14 ve DHKS içeren form doldurtuldu. Bu bireylerin periodontal durumlarını belirlemek amacıyla plak indeksi (Pİ), gingival indeksi(Gİ), cep derinliği(CD) ve klinik ataşman seviyesi(KAS) ölçümleri yapılarak sağlıklı, gingivitis ve periodontitis olmak üzere üç gruba ayrıldı. Bireylerin periodontal durumuyla yaşam kalitesi ve dental korkusunun ilişkisi değerlendirildi. Bulgular: Tarama yapılan bireylerde cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, dental alışkanlıkların ve periodontal durumunun OHIP-14 puanları üzerinde anlamlı etkileri olduğu görüldü. Tarama yapılan bireylerin cinsiyet, diş hekimine gitme sıklığının ve periodontal durumunun DHKS puanlarında anlamlı etkileri belirlendi. OHIP-14 yüksek skorları ile belirlenen yaşam kalitesi düşüşünün sosyodemografik olumsuzluklar, periodontal hastalık şiddetinin artışı, düzenli uygulanamayan ağız bakım işlemleri ve hekim ziyaretleri arasında pozitif yönlü istatistiksel anlamlı ilişki tespit edildi. Benzer şekilde OHIP-14 ve DHKS skorları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki belirlendi. Sonuç: Ağız sağlığıyla ilişkili yaşam kalitesi ile cinsiyet, medeni durum, eğitim seviyesi, ağız bakım alışkanlıkları, diş sayısı ve periodontal durum arasında anlamlı ilişki bulundu. Ağız sağlığıyla ilişkili yaşam kalitesi ile dental korku arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu.

Summary:

Aim: The aim of our study was to evaluate the periodontal healthy and diseased individuals with questionnaire, OHIP-14 and DHKS scales and to examine the effect of periodontal disease on the quality of life in relation to oral health consciousness level and fear level against dentist and treatment. Material and Method: 750 systematically healthy individuals aged 18 years or older that referred to the Periodontology Clinic for treatment and check-ups were included in our study and a questionnaire form evaluating oral hygiene habits and oral hygiene consciousness levels, OHIP-14 and DHKS form were applied. In order to determine the periodontal status of these individuals plaque index(PI), gingival index(GI), probing pocket depth(PPD) and clinical attachment level(CAL) were recorded and three groups were constituted as periodontally healthy, gingivitis and periodontitis. The relationship between periodontal status with quality of life and dental fear was assessed. Results: There was significant relationship between oral health-related quality of life and gender, marital status, education level, oral care habits, number of teeth and periodontal status. There was a statistically significant relationship between oral health related quality of life and dental fear. Dental fear was found to be highest in periodontitis group. There was statistically significant positive relationship between high scores OHIP-14 and sociodemographic unfavourable conditions; increase in peridontal disease severity; irregular oral care practices and dentist visits. Similarly, positive correlation between OHIP-14 and DHKS scores was determined. Conclusion: There was a significant relationship between oral health-related quality of life and gender, marital status, education level, oral care habits, number of teeth and periodontal status. There was a statistically significant relationship between oral health related quality of life and dental fear.