Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Policies and processes of urban regeneration in Turkey

Türkiye'de kentsel mekanın yeniden üretim süreçleri ve siyasaları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 72989 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT POLICIES AND PROCESSES OF URBAN REGENERATION IN TURKEY Özkan, özgül M.S., Urban Policy Planning and Local Governments Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Baykan Günay September 1998, 203 pages Within the urban planning studies and practice, regeneration of existing built- up areas is getting more concern and becoming an important field to focus on in Turkey. It is due to stabilization tendency of population increase in the country. Urban policies and practices dealing with development of new settlement areas might be replaced with the policies and practices for regeneration of existing build-up areas. This thesis aims to investigate policies and practices developed in the planning system of Turkey for existing urban structure and in this way, to conclude "policies and processes of urban regeneration in Turkish planning experience". IllThe term "urban regeneration", in this study, is referred to as the general representation of attitudes against existing structure and various types of interventions to it such as renewal, redevelopment, revitalization, conservation, improvement, clearance, infill development etc. The legal documents are scrutinized in terms of the key issues of 'urban regeneration' for Turkish case and processes of urban regeneration are discussed with reference to implementation cases having different characteristics from the city of Ankara. Main obstacle in regenerative processes in Turkey is that existing urban environment is not treated as an object of re production both in the legal framework and in practice. Regeneration process of urban areas emerges in the forms of redevelopment and/or renewal of existing physical stock for higher densities within the uncoordinated piecemeal decisions of market mechanism. This process calls for the confrontation of the issue by public decision mechanisms and policies. Keywords: reproduction, regeneration of urban space, processes of transformation, interventions to existing urban structure, urban regeneration projects. IV

Summary:

oz TÜRKİYE'DE KENTSEL MEKANIN YENİDEN ÜRETİM SÜREÇLERİ VE SİYASALARI Özkan, özgül Yüksek Lisans, Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Baykan Günay Eylül 1998, 203 sayfa Türkiye'de kentsel planlama çalışmaları ve pratiğinde, yapılaşmış çevrelerin yeniden üretilmesi önemsenen ve ilgi gösterilen bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Nüfus artış hızındaki düşüşe bağlı olarak, yeni alanların üretimine dönük kentsel politika ve pratiklerin yerini yapılaşmış kentsel alanların yeniden üretilmesine ilişkin politika ve pratikler alabilecektir. Bu tezin amacı, Türkiye'deki fiziksel planlama sisteminde yapılaşmış kentsel alanlara ilişkin siyasa ve pratikleri belirlemeye çalışmak ve böylece Türkiyenin planlama deneyiminde kentsel yeniden üretim süreçlerini ve siyasalarım çıkarsamaktır. Bu çalışmada "kentsel yeniden üretim" kavramı yapılaşmışalanlara ilşkin yaklaşımların ve bu alanlara yapılan müdahale biçimlerinin (yenileme, yeniden geliştirme, canlandırma, koruma, iyileştirme, temizleme, ara doldurma vs.) genel bir ifadesi olarak kullanılmaktadır. Türkiye'deki imar ve yapılaşmaya ilişkin yasal çerçeve "kentsel yeniden üretim' süreçleri bakımından incelenmiş ve kentsel yeniden üretim süreçleri Ankara'dan seçilen farklı özelliklerdeki uygulama örnekleri kullanılarak tartışılmıştır. Yapılaşmış kentsel alanlara hem yasal çerçevede hem de uygulamada yeniden üretim sürecinin nesneleri olarak yaklaşılmamasının, Türkiye'deki yemden üretim süreçlerinin en önemli eksikliği olduğu görülmüştür. Türkiye'de kentsel alanların yeniden üretilmesi, pazar mekanizmasındaki parçacıl kararlar ile var olan fiziksel dokunun daha yoğun yapılaşmalara dönük olarak yeniden geliştirilmesi ve/veya yenilenmesi biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bu süreç, kentsel yeniden üretimde kamunun karar alma ve politika üretme gerekliliğini ortaya koymaktadır. Anahtar kelimeler: yeniden üretme, kentsel mekanın yeniden üretimi, dönüşüm süreçleri, yapılaşmış kentsel alanlara müdahale, kentsel yeniden ürerim projeleri VI