Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Political economy of transition and integration tendencies in Poland

Polonya'da geçiş süreci ve entegrasyon eğilimlerinin ekonomi politik boyutu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 82112 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT POLITICAL ECONOMY OF TRANSITION AND INTEGRATION TENDENCIES IN POLAND Akşit, Sait M.Sc, Department of International Relations Supervisor: Assist. Prof. Dr. Mustafa Türkeş December 1999, 134 pages This thesis analyses the political economy of transition and integration tendencies in Poland. It examines political and economic transition processes, policy choices for integration with western structures and influence of external factors on transition, such as the IMF and the EU. It argues that with the formation of the first non-communist Solidarity government in September 1989, neoliberal economic thinking is presented as the only alternative for the achievement of transition to a privatised market economy by both national and international elite. While neoliberal thinking provided for the free movement of capital and the expansion of the consumer market, the agricultural sector and heavy industry were negatively affected. The fact that the post-communist parties won the majority of seats in the parliament after the 1993 elections provides for the second major point of the thesis - the issue of continuity or departure in the transition process. The thesis concludes that the post- communist period presents a questioning of neoliberal policies and a reflection of revision of the neoliberal policies, however, not a departure from the long-term aim of integration with the West. It concludes that EU is consistent in its attitude, trying to provide a guideline for the transition processes. Despite criticisms of the EU attitude, the Poles see integration as an anchor and incentive for the transition process on their 'return to Europe'. uiKeywords: Poland, Transition, Political Transition, Solidarity, Post-Communist Parties, Political Economy, Transition Economies, Neoliberalism, Shock Therapy, East-Central Europe, Integration, EU, EU Enlargement, EU-Polish Relations, Polish Strategy for EU Membership. IV

Summary:

oz POLONYA'DA GEÇİŞ SÜRECİ VE ENTEGRASYON EĞİLİMLERİNİN EKONOMİ POLİTİK BOYUTU Akşit, Sait Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler Bölümü Tez Yöneticisi:Yrd. Doç. Dr. Mustafa Türkeş Aralık 1999, 134 sayfa Bu tezde Polonya'daki geçiş süreci ve entegrasyon eğilimlerinin siyasi iktisat boyutu incelenmektedir. Bu çalışmada, Polonya'daki siyasi ve iktisadi geçiş süreci, Batı'ya entegre olabilmek için izledikleri politikalar ve Uluslararası Para Fonu ve özellikle Avrupa Birliği'nin Polonya'daki geçiş süreci üzerindeki etkileri üzerinde durulmaktadır. Bu tezde, Dayanışma hareketinden başlayarak neoliberal söylemin serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesinde hem ulusal hem de uluslararası ekonomistlerce adeta tek seçenek olarak sunulduğu vurgulanmaktadır. Neoliberal politikalar sermayenin serbest dolaşımını - özellikle Polonya'daki yabancı sermaye yatırımlarını - ve pazarın genişlemesini sağlarken, tanm sektörü, ağır sanayii ve bu sektör çalışanlarını doğrudan ve olumsuz etkilemiştir. Sol partilerin 1993 seçimlerinde parlementoda çoğunluğu ele geçirmeleri tezin ikinci önemli boyutu olan politik ve ekonomik değişimin devam edip etmediği sorunsalını gündeme getirmiştir. Bu çalışmanın gösterdiği üzere sol partilerin seçimi kazanmasının neoliberal politikaların ciddi düzeyde eleştirildiği ve 1993-1997 sol iktidarın da Dayanışma hükümetlerince uygulanan neoliberal politikaların törpülendiği, ancak bunun Avrupa ile entegrasyon amacında bir değişikliğe yol açmadığı tesbit edilmektedir. Polonya örneği neoliberal söylemin kendi açmazlarını da ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, Avrupa Birliği Polonya'daki geçiş sürecini etkileyen en önemli dış etken olarak ele alınmaktadır. AB'nin Doğu Avrupa'ya yönelik,turumu ve Polonya'nın AB üyeliği için izlediği politikalar incelenmiştir. AB ile entegrasyonsürecinin Polonya'daki geçiş süreci ve 'Avrupa'ya dönüş' amacı için önemli bir teşvik kaynağı oluşturduğu görülmektedir. Tüm bunlara rağmen, AB ile Polonya'nın entegrasyon hedeflerinde ciddi sorunlar olduğu açıktır. Anahtar Kelimeler: Polonya, Değişim, Siyasi Değişim, Dayanışma, Sosyalist Partiler, Siyasi İktisat, Ekonomik Değişim, Neoliberal Söylem, Şok Terapi, Doğu-Merkezi Avrupa, Entegrasyon, AB, AB Genişlemesi, AB-Polonya İlişkileri, Polonya'nın AB'ye Üyelik Stratejisi. VI