Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı

Political liberalization in Egypt: The impact of external actors

Mısır'daki siyasi liberalleşme: Dış aktörlerin etkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 351042 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Among the factors such as political culture (including Islam), civil society, and political economy that both enhance and hinder the political liberalization of Egypt, the external actors namely, the USA and the EU seem to play a significant role in this process. Although both actors through the aid programs, bilateral agreements, direct grant programs, partnership initiatives, international financial institutions, association agreements, action plans, and neighborhood policies seem to be working very hard to promote political liberalization and democratization in Egypt, they keep failing in this process.Actually, rather than promoting political liberalization in Egypt, by hindering the process, they are enhancing the political de-liberalization in the country. Why do the USA and the EU despite their enthusiastic efforts to enhance political liberalization in Egypt do not succeed? ?is the main question this research. In an attempt to resolve this question the thesis will analyze the issue through two approaches of the comparative politics, the structural approach and the rational choice theory. The thesis will first analyze the structure of the aids given by the USA, particularly the USAID (United States Agency for International Development) and the structure of the EU?s decision-making mechanisms by concentrating on the conflicting foreign policies of the member states. Then it will analyze the rational choices made by the two main actors, the USA and the EU?how they are making their choices among a group of alternatives given to them.Keywords: Egyptian politics, political liberalization, democratization, democracy promotion, external actors, EU, USA, structure, rational choice.

Summary:

Mısır'daki siyasi liberalleşmenin geliştirilmesi veya engellenmesi üzerinde etkisi olan siyasi kültür, din, sivil toplum ve siyasi ekonomi gibi faktörlerin arasında dış aktörlerin özellikle ABD ve AB'nin rolü önemlidir. Her ne kadar her iki aktör de yardım programları, ikili anlaşmalar, doğrudan verilen hibeler, ortaklık girişimleri, uluslararası finansal örgütler, ortaklık anlaşmaları, eylem planları, ve komşuluk politikaları ile Mısır'daki siyasi liberalleşmeyi ve demokratikleşmeyi desteklemelerine rağmen pek başarılı olamamaktadırlar.Aslında her iki aktörde bu politikaları aracılığı ile Mısır'daki liberalleşmeyi desteklemek yerine engellemekte ve siyasi liberalleşme faaliyetlerini tersine çevirmektedirler. ABD ve AB'nin tüm bu çabalarına rağmen Mısır'daki siyasi liberalleşmeyi geliştirememelerinin nedeni incelemek bu tezin konusunu ve araştırma sorusunu oluşturmaktadır. Bu soruya cevap bulabilmek amacıyla tez karşılaştırmalı siyasetin iki yaklaşımından yapısal yaklaşım ve rasyonel seçim yaklaşımından yararlanacaktır. Tez bu analizi yapabilmek amacıyla öncelikle yapısal yaklaşım yardımıyla ABD'nin yardım kuruluşlarından Amerikan Uluslararası Gelişme Ajansı'nın yapısını ve de AB'nin karar alma mekanizmalarını (özellikle dış politika kararları konusunda üyeleri arasındaki çatışmaları) inceleyecektir. Daha sonra da rasyonel seçim yaklaşımı ile iki ana aktörün ABD ve AB'nin kendilerine sunulan bir grup alternatiften hangisini seçtiği konusunda karar almalarını etkileyen faktörleri inceleyecektir.Anahtar Kelimeler: Mısır siyaseti, siyasi liberalleşme, demokratikleşme, demokrasi teşviki, dış aktörler, AB, ABD, yapısal yaklaşım ve rasyonel seçim yaklaşımı