Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Mersin Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

Popüler kültürden yeni ideolojik kurgulara: 2000 sonrası Türk sinemasında kentli bireyler

From popular culture to new ideological editings: The citizens in post-2000 Turkish cinema

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 345990 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, popüler kültür kavramından hareketle, 2000 sonrası Türk sinemasında kentli bireylerin yeni bir ideolojik kurguyla, kent bağlamında kapitalist dinamiklere karşı direnç alanları yaratıp yaratmadığı tartışılmaktadır. Bu değerlendirmeyi yaparken, popüler kültüre dair genel bir hat çizilmekte; bunu takiben popüler kültürün kent ve kentli bireyle arasındaki ilişki tarif edilerek, popüler kültürün muhalif bir bakış açısını, kendi içinde barındırdığı ortaya koyulmaya çalışılmaktadır. Popüler kültür, kent ve kapitalizm arasındaki bağ, kentli bireyin bu dinamikler etrafında nasıl bir araya geldiğini de ortaya koymaktadır. Kentin toplumsal, politik ve kültürel dinamikleri arasındaki ilişki, bir yanıyla geçirgen, esnek ve yatay ilişkiler kurmanın imkânlarını sağladığı gibi; bir yanıyla da katmanlı, katı ilişkilerin doğmasına neden olmaktadır. Bu noktada, kentli bireyler, ?yeni orta sınıf? üzerinden değerlendirmektedir. Yeni orta sınıfın, kapitalizmi ve kenti dönüştürme gayretlerini ?yeni ideolojik kurgular? olarak tarif ettiğimiz, geleneğin ve modernizmin yeni bir usulle kurgulanmasını öne çıkaran ?melezlik? ve ?özerk alanlar yaratma becerisi?ne bakarak değerlendirmekteyiz. Yeni orta sınıfın kentle ilişkisi, neo-liberal politikalarla birlikte yeni bir biçim kazanmıştır. Bu noktadan hareketle, `80?lerden günümüze Türkiye?nin yaşadığı dönüşüm ve değişim, söz konusu perspektiften bakarak değerlendirilmekte; Türk sinemasının bu değişime verdiği yanıtlar, kültürel beğeniler üzerinden tartışılmaktadır. 2000?li yıllar Türk sineması farklı kentli birey portreleri ile zengin bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Bu bağlamda, 2000 sonrası Türk sinemasında kentli bireylerin, kapitalist dinamiklere karşı nasıl konumlandıkları ve popüler kültürden bir muhalefet alanı yaratıp yaratmadıkları Issız Adam (Irmak, 2008) ve Kaybedenler Kulübü (Örnek, 2011) filmleri üzerinden incelenmiştir. Yanı sıra, bu dönemden seçtiğimiz, Başka Dilde Aşk (Başarır, 2009), Bizim Büyük Çaresizliğimiz (2011), İncir Reçeli (Ağırlar, 2010) vb. filmler de, bu çalışmanın çerçevesi içinde kalarak değerlendirilmiştir. Anahtar Sözcükler: ?Popüler Kültür?, ?Yeni Orta Sınıf?, ?Yeni İdeolojik Kurgular?,?Kent ve Kentli Birey?.

Summary:

In this study, with reference to popular culture notion it is discussed that whether citizens create a resistance field with a new ideological editing against capitalist dynamics in the context of city in post-2000 Turkish cinema. While making this evaluation, a general perspective about popular culture is given, and then by describing the relationship between the popular culture and city/citizen, it is discussed that the popular culture also contain opponent point of view in itself. The connection between popular culture, city and capitalism also shows how the citizens come together around these dynamics. The relation between the city and its social, politic and cultural dynamics provide opportunities to make contact permeable, flexible and horizontal on the one hand, and on the other hand, it causes stratified and stern relationships. At this point, citizens are considered in ?new middle class? context. We evaluate struggle of new middle class for conversing capitalism and city by looking ?hybridity? and ? the ability of creating autonomous fields? which are described as ?new ideological editing? and which put forward editing of tradition and modernism in a new way. The relationship of new middle class with the city gains a new shape with neo-liberal politics. From this point, conversion and change that Turkey has been experienced from 1980s till today are evaluated generally; in a narrow sense, the answers of Turkish cinema to this change are discussed in cultural liking context. Turkish cinema in years 2000, create a generous search field with different portraits of citizens. In this context, by analyzing Issız Adam (Irmak, 2008) and Kaybedenler Kulübü (Örnek, 2011) chosen from Turkish films of 2000s, it is discussed how the citizens take position against capitalist dynamics, and whether they create an opponent field from popular culture. As well as the films which choosen from this period like Başka Dilde Aşk (Başarır, 2009), Bizim Büyük Çaresizliğimiz (Teoman, 2011), İncir Reçeli (Ağırlar, 2010) etc. evaluated in the case of this study. Key Words: ?Popular Culture?, ?New Middle Class?, ?New Ideological Editings?,?City and Citizen?.