Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Portfolio optimization with option implied information:An application in Borsa Istanbul

Opsiyonlardan elde edilen bilgilerle portföy optimizasyonu: Borsa İstanbul'da bir uygulama

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 572924 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study explores if optimal portfolios based on option-implied information perform better than optimal portfolios based on historical information. We used option prices of 20 stocks, which have been trading in the Futures and Options Market of Borsa İstanbul. The sample period is from March 2017 to July 2018. We developed portfolio optimization models using option prices as well as mean variance and minimum variance portfolios using historical stock price data. We calculated implied volatility of the sample stocks from option prices using Black-Scholes option pricing model. We employed Buss and Vilkov's model for the calculation of implied correlations between stocks. Option implied mean variance and option implied minimum variance portfolios are based on the covariance metrics developed after historical information is replaced by option-implied information. For the evaluation of portfolio performance, we used the following three criteria: annualized portfolio return, annualized portfolio volatility and portfolio Sharpe ratio. Then, we test if creating portfolios with option-implied information can yield better performance measures than portfolios that ignore option-implied information. The findings show that optimal portfolios based on option-implied information perform better than optimal portfolios based on historical information. Keywords: Portfolio optimization, Historical volatility, Option-implied volatility, Portfolio performance, Borsa İstanbul

Summary:

Bu çalışmada, opsiyonlardan elde edilen bilgilere dayanan optimal portföylerin, tarihi bilgilere dayanan optimal portföylerden daha başarılı olup olmadığı araştırılmaktadır. Araştırmada, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören 20 hisse senedine ait veriler kullanılmıştır. Örneklem dönemi, Mart 2017'den Temmuz 2018'e kadardır. Tarihi hisse senedi verileri kullanılarak Ortalama varyans ve minimum varyans portföyleri oluşturulmuş ve opsiyon fiyatları kullanılarak portföy optimizasyon modelleri geliştirilmiştir. Örneklemdeki hisse senetlerinin opsiyonlardan elde edilen volatiliteleri, Black-Scholes opsiyon fiyatlama modeli ile hesaplanmıştır. Hisse senetleri arasındaki opsiyonlardan elde edilen korelasyonların hesaplanmasında, Buss ve Vilkov'un modeli kullanılmıştır. Opsiyonlardan elde edilen ortalama varyans ve minimum varyans portföyleri, kovaryans matrisinde tarihi bilgilerin yerine, opsiyonlardan elde edilen bilgilerin konulması ile oluşturulmuştur. Portföylerin başarılarının değerlendirilmesinde, şu üç kriter kullanılmıştır: portföyün yıllık getirisi, portföyün yıllık volatilitesi ve portföyün Sharpe Rasyosu. Daha sonra, opsiyonlardan elde edilen bilgilerle portföy oluşturmanın, opsiyonlardan elde edilen bilgileri dikkate almayan portföylerden daha iyi başarı ölçütleri sağlayıp sağlamadığı sınanmıştır. Bulgular, opsiyonlardan elde edilen bilgilere dayanan optimal portföylerin, tarihi bilgilere dayanan optimal portföylerden daha başarılı olduğunu göstermektedir. Anahtar Sözcükler: Portföy optimizasyonu, Tarihi volatilite, Opsiyonlardan elde edilen volatilite, Portföy başarısı, Borsa İstanbul