Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Karadeniz Teknik Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Postoperatif peritoneal adezyonların önlenmesinde saf zeytinyağının uzun dönem etkinliği

Longterm efficiency of pure olive olympia in prevention of postoperative peritoneal adjesions

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 501494 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Postoperatif peritoneal adezyonları önlemek için birçok teknik ve madde denenmiştir Yararlı teknik veya ajanlar bulunmuş olsa da tam bir başarı sağlanamamıştır Kliniğimizde PPAların önlenmesine yönelik yaptığımız deneysel çalışmada sadece çekum ön yüzünde oluşturulan tek adezyon alanı üzerinde saf zeytinyağının PPAları kısa dönemde önlediğini tespit etmiştik Bu deneysel çalışmamızda da, saf zeytinyağının antiinflamatuar, doku rejenerasyonunu artırıcı ve hidroflotasyon etkilerinden dolayı PPA'ların önlenmesi üzerindeki etkinliğini uzun dönemde de kanıtlamaktır Materyal ve metod: Çalışmada her grupta 8 adet rat olacak şekilde 32 adet dişi rat 4 gruba ayrıldı Çalışmamızda Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Mühendisliği tarafından soğuk presekstraksiyon yöntemiyle üretilen saf zeytinyağı kullanılmıştır Ratlar ameliyat öncesi 12 saat süreyle aç bırakılıp uygun anestezi (ketamin ve xylazin) verildikten sonra deneye başlandı Grup-1 (sham grubu): 22 fr çapındaki iğne ile perkütan olarak peritoneal kavite içine girilerek 5ml saf zeytinyağı enjekte edildi Grup-2 (kontrol grubu): Laparotomi yapılarak standart adezyon modeli oluşturulan grup Grup-3: Laparotomi yapılarak önce standart adezyon modeli oluşturulduktan sonra modelin uygulandığı jejunum,ileum ve çekum üzeri 5ml saf zeytinyağı ile kaplandı Grup-4: Laparotomi yapılarak önce adezyon modeli oluşturulacak alan üzeri 5ml saf zeytinyağı ile kaplandı Daha sonra bu alana standart adezyon modeli uygulandı Ratlar postoperatif 1 ay sonra sakrifiye edildi Sonuçların istatistiksel analizinde Kruskal-Wallis ve Man Whitney U testleri kullanıldı Makroskopik adezyon değerlendirmesnde Evans'ın tanımladığı adezyon skorlaması kullanıldı Histopatolojik derecelendirme Zühlke'nin sınıflamasına göre yapıldı Bulgular:Gruplar makroskopik ve morfolojik olarak incelendiğinde; sadece zeytinyağının intraperitoneal olarak enjekte edildiği Grup-1'de herhangi bir adezyon tespit edilemediği için değerlendirme dışı bırakıldı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

SUMMARY Postoperative peritoneal adhesions can be formed by any damage on mesothelial cells of peritenoum Many techniques and materials were attempted to prevent formation of PPA's Although some useful agents have been described there is not a certain worthwhile agent in clinic use İn this study we preferred abrasion model Because manupilations made by surgeon and surgical tools are a mechanical trauma that are the most seen cause of PPA's The aim of this study is to evaluate the efficiency of virgin olive on postoperative peritoneal adhesions (PPA) in traumatic peritoneal adhesions by means of its anti-inflammatory,regenerative and also as barrier functions Materials and methods: Thirty-two female rats were divided into four groups as each group consists of 8 rats In our study virgin olive oil is used which is produced with cold press extraction by Antakya Mustafa Kemal University Agricultural Engineering Department After rats are starved for 12 hours and performing intraperitoneal local aneshesia with ketamin and xylazine the experiment had begun Group-1 (sham group): 5 ml amount of virgin olive oil was injected through peritoneal cavity by 22 fr diameter needle Group-2 (control group): Standart adhesion model was performed via laparotomy Group-3: After adhesion model was performed, caecum, ileum and jejenum is covered with 5 ml amount of virgin olive oil Group-4: After covering caecum,ileum and jejenum with virgin olive oil, the standard adhesion model was performed All of the rats were sacrificed at day 30 Macroscopic and histopathological evalutions were performed ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.