Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Preparation of a source model for The Eastern Marmara region along The North Anatolian fault segments and probabilistic seismic hazard assessment of Düzce province

Kuzey Anadolu fay sistemi boyunca Doğu Marmara bölgesi için kaynak modeli hazırlanması ve Düzce ili için olasılıksal sismik tehlike analizinin yapılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 304990 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The North Anatolian Fault System is one of the most important active strike-slip fault systems in the world. The August 17, 1999 and November 12, 1999 earthquakes at Kocaeli and Düzce are the most recent devastating earthquakes. The study area lies in the Eastern Marmara Region and is bounded by the 28.55-33.75 E and 40.00-41.20 N, latitude and longitude coordinates, respectively. There are numerous studies conducted in the study area in terms of active tectonics and seismicity, however studies are scale dependent. Therefore, a comprehensive literature survey regarding active tectonics of the region was conducted and these previous studies were combined with the lineaments extracted from 10 ASTER images via principle component analysis manual extraction method. Therefore, a line seismic source model for the Eastern Marmara region was compiled mainly based on major seismic events of instrumental period. The seismicity of these line segments were compared with the instrumental period earthquake catalogue compiled by Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute with a homogeneous magnitude scale between 1900 and 2005. Secondary event and completeness of this catalogue was checked. The final catalogue was matched with the compiled seismic source for historical seismicity and source-scenario-segment-weight relationships were developed. This developed seismic source model was tested by a probabilistic seismic hazard assessment for Düzce city center by utilizing four different ground motion prediction equations. It was observed that Gutenberg-Richter seismicity parameter `b? does not have significant effect over the model, however change in the segmentation model have a low but certain influence.

Summary:

Kuzey Anadolu Fay Sistemi dünyadaki en önemli aktif yanal atımlı fay sistemlerinden birisidir. Yakın zamanda gerçekleşen ve büyük yıkıma yol açan 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Kocaeli ve Düzce depremleri de bunun en güncel kanıtıdır. Bu çalışma kapsamında incelenen bölge doğu Marmara bölgesinde, 40.00-41.20 K ve 28.55-33.75 D enlem ve boylam koordinatlarının sınırladığı alan içerisinde yer almaktadır. Çalışma alanına dair bir çok aktif tektonik harita ve bölgeyi depremsellik açısından inceleyen bir çok çalışma olmasına karşın, bu haritalar ve çalışmalar ölçeğe dayanmaktadır. Bu çalışmada bölgenin aktif tektonik haritalandırılmasına istinaden detaylı bir literature araştırması gerçekleştirilmiş ve bu geçmiş çalışmalar 10 ASTER uydu görüntüsünden temel bileşenler analizi çizgisellik çıkarımı yönteminden elde edilen çizgisellikler ile karşılaştırılarak birleştirilmiştir. Bu veri tabanına istinaden temel olarak aletsel kayıt dönemindeki yıkıcı depremler göz önünde bulundurularak Doğu Marmara bölgesi için çizgisel bir sismik kaynak modeli oluşturulmuştur. Elde edilen bu çizgisel kaynak modelin segmanlarının depremselliği Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından 1900 ? 2005 yılları arasındaki aletsel dönem kayıtlarının büyüklük ölçeği olarak homojen şekilde oluşturulmuş deprem kataloğundaki kayıtlarla karşılaştırılmıştır. Bu catalog ikincil depremler ve katalog tamlığına istinaden control edilmiştir. Son olarak elde edilen katalog oluşturulmuş çizgisel sismik kaynaklar ile eşleştirilmiş ve kaynak-senaryo-segman-ağırlık ilişkisi kurulmuştur. Nihai olarak elde edilen sismik kaynak modeli, dört farklı yer hareketi tahmin ilişkisi kullanılarak Düzce şehir merkezi için bir olasılıksal sismik tehlike değerlendirmesi ile test edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre Gutenberg-Richter depremsellik parametresi olan `b' değerinin analiz sonuçlarına kaydadeğer etkisinin olmadığı, ancak segmantasyon modelindeki değişikliklerin sonuçlarda az da olsa etki yarattığı görülmüştür.