Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Koç Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Prism : a system for the query, visualization and analysis of protein interfaces and their networks

Prısm : protein arayüzlerinin sorgulanması, incelenmesi, ve görselleştirilmesi için bir sistem

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 182091 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Many biological processes in the cell are carried out by a complex network of interactions amongnumerous proteins. The ultimate goal of computational biology would be to simulate this extremelycomplex machinery called the cell, using in silico methods. In that sense, binary interactions occurringat the atomic level between individual proteins are the building blocks of biological networks. Today,there are many experimental and computational methods used extensively for the generation of proteininteraction data. However, one important source of interactions is often overlooked: proteincomplexes. Here, we present PRISM, our software system used for the query, visualization andanalysis of protein interfaces obtained from protein complexes of known structures. Starting with thedataset of protein interfaces and a list of similar proteins to those interfaces, all relevant informationabout them are collected in a relational database. The content of the database is made availablethrough our website. The design of the website also incorporates additional on-line tools used for thepurpose of exploring protein interfaces. An interaction map is generated using the pairwise similaritydata. In addition, a graphical tool is developed which can be used for the visualization and explorationof interaction data. We have used the data stored in our database to extract some biologically relevantinferences about protein interfaces, and to perform a graph theoretic analysis of protein interactionnetworks.

Summary:

Hücrede meydana gelen bir çok biyolojik süreçte, proteinler arasındaki karmaşık etkileşim ağlarıgözlemlenir. Hesaplamalı biyolojinin en büyük hedefi, hücre denen bu son derece karışık yapıdakimekanizmanın bilgisayar ortamında benzetimi olarak özetlemek mümkündür. Bu bağlamda, proteinlerarasında atom seviyesinde meydana gelen etkileşimler, biyolojik ağların yapıtaşlarıdır. Günümüzde,bir çok deneysel ve işlemsel yöntem yaygın bir şekilde kullanılarak protein etkileşim verisi eldeedilmektedir. Ancak, önemli bir etkileşim veri kaynağı olan protein bileşikleri çoğu zaman göz ardıedilir. Bu tezde, protein bileşiklerinden elde edilmiş arayüzlerin sorgulanması, incelenmesi, vegörselleştirilmesi için geliştirmiş olduğumuz yazılımsal sistem (PRISM) ve onun sonuçlarısunulmuştur. Protein arayüz verikümesi ve onlara benzer proteinlerin listesini kullanarak, tüm ilgilibilgiler bir ilişkisel veritabanında saklanmıştır. Veritabanının içeriği Internet sayfamız aracılığıylakullanıma sunulmuştur. Sitemizin tasarımında protein arayüzlerinin araştırılmasında kullanılabilecekçevrimiçi araçlara yer verilmiştir. İkili benzerlik verisi kullanılarak bir etkileşim haritası çıkartılıp,buna ilaveten, etkileşim verisinin görselleştirilmesi ve grafiksel ortamda araştırılmasına yönelik biraraç geliştirilmiştir. Veritabanımızdaki mevcut bilgiler, protein arayüzleri hakkında biyolojik açıdananlamlı bazı çıkarımlarda ve protein etkileşim verisi üzerinde grafik kuramı tabanlı incelemelerdebulunmada kullanılmıştır.