Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Uluslararası İşletmecilik Bilim Dalı

Profesyonel yöneticilerin aile işletmelerinin yönetiminde yaşadıkları sorunlar: Eskişehir'deki aile işletmeleri üzerinde bir araştırma

Problems that professional managers face in family business enterprises: a survey on the family business enterprises in Eskişehir

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 287927 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Türkiye ve dünya ekonomisinde büyük paya sahip olan aile işletmeleri aynı zamanda bu ekonomiler için itici güç durumundadırlar. Son yıllarda artan rekabet şartlarına uyum sağlayabilen ve varlığını sürdürebilen aile işletmeleri istihdam yaratmakta ve ülke ekonomilerinin gelir düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktadırlar. Varlığını sürdüremeyen aile işletmeleri ise kapanmak ya da el değiştirmek durumunda kalmaktadır. Türkiye ekonomisinin %95'ini oluşturan aile işletmelerinin varlığını sürdürebilmesi pek çok unsura bağlıdır. Aile işletmelerinde sürekliliğin sağlanması ve yönetim fonksiyonlarının düzgün işlemesi açısından kurumsallaşma ve profesyonel yönetime geçiş, en önemli unsurlardır. Ancak, aile işletmelerinde işletme kültürünün aile kültüründen etkilenmesi, profesyonel yöneticilere karşı olan güvensizlik, yetki devrinden kaçınılması ve nepotizm gibi uygulamalar, bu sürecin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bu durum profesyonel yöneticilerin, asıl görevleri olan yönetim fonksiyonlarını gerektiği şekilde yerine getirememelerine ve işletme içerisinde aileden olan yöneticilerle sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır. Bu çalışma, Eskişehir'deki uluslararası alanda faaliyet gösteren ve kurumsallaşmış oldukları varsayılan aile işletmelerinde çalışan profesyonel yöneticilerin yaşadıkları sorunların tespit edilmesine yönelik olarak yapılmış bir nicel araştırmadır.

Summary:

Family business enterprises which have a big share on the Turkish economy as well as the world economy are the driving forces of these economies. Those which can comply with the increasing competition and have sustainability create employment and help to increase the national income. The rest, which cannot ensure their sustainability are closed or sold. The sustainability of the family business enterprises which comprise the 95% of the Turkish economy depends on various factors. The most important factors in ensuring the sustainability and well-functioning of the management functions in family business enterprises are the institutionalism and the transition to professional management. Nevertheless, the affection of the business culture from the family culture, the distrust to the professional managers, the hesitation in the delegation of the authority and nepotism has a negative impact on this process. These circumstances avoid the professional managers in performing their managerial functions properly and lead to problems with the managers from the family. This study is a quantitative research in order to determine the problems of the professional managers who are working in family business enterprises that are supposed to be institutionalized and international in Eskişehir.