Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Beykent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Yönetimi Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı

Profesyonel yöneticilerin aile şirketlerinin kurumsallaşmasına etkisi: Bir uygulama

The effects of professional administrators on institutionalizati of family owned busıness: A case study

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 306581 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzde, şirketlerin büyük bir çoğunluğunu aile şirketleri oluşturmakla birlikte, bu şirketlerin devamlılığı sağlanamamaktadır. Aile şirketi; kuruluş aşamasında ailenin geçimini sağlamak üzere teşkil edilen, büyüme safhasında ise elde edilen mal varlığının dağılmasını engellemek amacı güden, yönetim kademelerinde aile üyelerinin bulunduğu ve mülkiyet olarak çoğunlukla bir aileye ait olan, en az iki nesil aile sahipliğini idame ettirmiş olan bir şirket anlaşılmalıdır.Aile şirketlerinin varlığını sağlıklı bir biçimde sürdürebilmesi için günümüz koşullarına ayak uydurması gerekmektedir. Bunun yolu da kurumsallaşmadan geçmektedir. Aile şirketlerinin kurumsallaşması, şirketi ilgilendiren her konuda birtakım kurallar ve standartların hâkim olması, şirketin eksikliğini hissettiği konularda dışarıdan yardım alması, profesyonellerle çalışılması gibi bir takım öğeleri içermektedir.Aile şirketleri de diğer isletmeler gibi sermaye, makine, bina, bilgi, emek gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Bu bileşenler mal ve hizmet üretmek, kar sağlamak gibi bir amaca kendiliğinden yönelmemektedirler. Bu nedenle tüm bu isletme bileşenlerinin yönetilmesi gereği ortaya çıkmaktadır.Aile şirketlerinde aile sermaye sahibi olarak yönetim işini üstlenen taraf olmaktadır. Fakat işlerin büyümesi ve karmaşıklaşması ile aile yönetim işini aile dışından kimselerle paylaşmak durumunda kalmaktadır. Bu noktada yönetim işinin paylaşıldığı kimseler profesyonel yöneticiler olmaktadır.Bu çalışmada aile şirketlerinde profesyonel yöneticilerinin yaşadığı sorunlar genel anlamda ele alınırken aileden gelen yöneticilerle yaşadığı sorunlara da dikkat çekilerek profesyonel yöneticilerin aile şirketinin kurumsallaşma çabasına katkısı nedir sorusuna cevap aranmıştır.Bu amaçla çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde şirketlerinin genel özellikleri tanımlanıp, türleri, gelişme süreçleri ve önemi hakkında bilgiler sunulmuştur. İkinci bölümde kurumsallaşma kavramı genel tanımlarıyla verilmiştir. Üçüncü bölümde aile şirketlerindeki kurumsallaşmaya değinildikten sonra dördüncü bölümde profesyonel yönetici hakkında bilgiler verildikten sonra beşinci bölümde konu ile ilgili aile şirketlerinde uygulama yapılmıştır ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.Anahtar kelimeler: Aile Şirketleri, Kurumsallaşma, Profesyonel Yönetici

Summary:

Nowadays, the majority of companies are family-owned businesses but the family-owned business can not able to ensure continuity. It is understood by the term of family-owned business that is established to ensure the livelihood of the family and aims to prevent distribution of the assets during the growth phase, also has family members in management positions and mostly is belonged to a family property that had been maintained family ownership during at least two-generation.The family-owned businesses have to adapt to today's conditions to maintain existence in a healthy way. This path passes through the institutionalization. The institutionalization of family businesses consist of such components: having a set of rules and standards in any subject related with the company, working with the professionals and getting outside help when the company needs.Family-owner businesses as well as other enterprises consist of components such as capital, machinery, buildings, information and labour. These components do not spontaneously tend to a purpose such as producing goods and services or making profit.Therefore necessity of management of all business components comes out. In the family business, the family as the owner of capital undertakes the administration work. However the family has to share the administration work with others outside the family because of the growth and complexity of tasks. At this point, professional administrators are the people who will share the administration work.In this study, problems of professional administrators in family-owner business are discussed generally; the conflicts between professional administrators and family member administrators are pointed out and the answer for question of what contribution of professional administrators to the efforts of institutionalization of the family business is tried to find.For this purpose, this study consists of five chapters. In the first chapter, the general features of the business are defined and information about business types, importance and development processes are presented. In the second chapter, the general definitions of the concept of institutionalisation are given. After dealing with institutionalisation of family-owner business in the third chapter and giving information about professional administrator in the fourth chapter, in the fifth part, practices relevant to the subject have been applied in the family businesses and assessments have been made.Key Words: Family-owned Business, Institutionalisation, Professional Administrator