Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Sağlık Bakanlığı / İstanbul Okmeydanı Eğt. ve Arş. Hastanesi

Radyoterapi eklenmiş tiroid cerrahisinde postoperatif yapışıklığın önlenmesinde hyaluronik asit karboksimetil selülozun etkisi (deneysel çalışma)

Theeffect of hyaluronicacidcarboxymethylcellulose on prevention of postoperativeadhesion in radiotherapywith attached thyroid surgery

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 517338 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

GİRİŞ: Tiroid cerrahisi sonrası radyoterapi uygulanması operasyon bölgesindeki yapışıklığın artmasına ve daha sonraki girişimlerde komplikasyonların artmasına neden olmaktadır. Hyaluronik asid karboksimetil selülozun(Seprafilm®) batın içi yapışıklıklardaki etkisi ile ilgili çalışmalar yapılmış ve olumlu etkisi gösterilmiştir. Bu çalışmamızda radyoterapi eklenmiş tiroid cerrahisi sonrası Seprafilm®'in yapışıklık gelişimi üzerindeki etkisini inceledik. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Laboratuarı'nda İstanbul Üniversitesi etik kurulundan alınan izinle gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda deney hayvanı olarak 200-250 gr. ağırlığında 4-5 aylık dişi Spraque Dawley cinsi sıçanlar kullanılmıştır. Çalışma için 10'ar sıçan içeren 4 grup oluşturuldu. A grubu Seprafilm® ve radyoterapi, B grubu radyoterapi, C grubu Seprafilm®, D grubu kontrol grubu olarak belirlendi. Tüm sıçanlara tiroid lojuna disseksiyon uygulandı. A ve C grubuna tiroid lojuna Seprafilm® yerleştirildi. 30 gün sonra A ve B gruba boyun bölgesine 5 gün süreyle 2 Gray/gün radyoterapi uygulandı. Radyoterapi sonrasında 90 gün takip edilen sıçanlar sakrifiye edilerek tiroid lojundaki yapışıklık şiddeti makroskopik olarak 0-1-2 şeklinde değerlendirildi. Ayrıca alınan doku örnekleri histopatolojik olarak incelendi. Histopatolojik incelemede histiosit, fibroblast, fibrozis, kollajen,vaskülarizasyon, granülosit, dev hücre, yağ nekrozu değerlendirildi ve 0-1-2-3 olarak derecelendirildi. Sonuçlar Ki Kare testi ile istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve p < 0,05 anlamlı olarak kabul edilmiştir. BULGULAR: Radyoterapi uygulamak için verilen anestezi sırasında A ve B grubundan ikişer sıçan öldü. A grubunda şiddetli yapışıklık görülmezken sadece radyoterapi uygulanan B grubunda daha fazla şiddetli yapışıklık görülmüştür. P değeri 0,047 olarak bulunmuş ve anlamlı bulunmuştur. Grupların makroskopik özellikleri birbirleri ile karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmamıştır. Histopatolojik inceleme sonuçları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilememiştir. SONUÇ: Ameliyat sonrası gelişen yapışıklıklar önemli bir morbidite nedenidir. Ameliyat sonrası uygulanan radyoterapi fibrozisi artırarak bu yapışıklığın artmasına neden olmaktadır. Bu durum kanser cerrahisi sonrası gelişen nüksler için uygulanan girişimlerin morbiditesini daha da arttırmaktadır. Tiroid cerrahisi sonrası tekrar girişim gerekmesi durumunda laringeal sinir hasarı ve hipoparatiroidi en önemli komplikasyonlar olarak ilk sırayı almaktadır. Bu komplikasyonların gelişmesindeki en önemli faktörler olarak yapışıklıklara bağlı disseksiyon güçlüğü ve nüks kitlenin invazyonu sayılabilir. Ameliyat sonrası yapışıklıklar için birçok yöntem, ilaç ve adezyon önleyici bariyerler kullanılmasına rağmen ideal bir yöntem bulunamamıştır. Yapışıklık önlemek için çoğunlukla batın içi kullanılan Seprafilm® çalışmamızda tiroid lojunda kullanıldı ve tedaviye radyoterapi eklendiğindeki etkinliği değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sonuçlar denek sayısının azlığı ve bekleme süresinin kısa olması nedeni ile anlamlı bulunmamıştır.

Summary:

INTRODUCTION: The application of radiotherapy after thyroid surgery causes an increase in the adhesion in the operation area and increases the complications in subsequent procedures. Studies on the effect of hyaluronic acid carboxymethylcellulose (Seprafilm®) on intra abdominal adhesions have been performed and positive effects have been shown. In this study, we examined the effect of Seprafilm® on adhesion development after thyroid surgery. MATERIAL-METHODS: This study was carried out with the permission of Istanbul University Ethics Committee of Experimental Animal Production and Research Laboratory of Cerrahpaşa Medical Faculty of Istanbul University. In our study 200-250 gr. female Spraque Dawley rats of 4-5 months of age were used. Four groups of 10 rats were created for the study. Group A Seprafilm® and radiotherapy, Group B radiotherapy,Group C Seprafilm® and Group D were determined as control group. Thyroid region was dissected at all rats. Seprafilm® was placed in group A and C in the thyroid region. After30 days, A and B groups applied 2 gray / day radiotherapy for 5 days. After radiotherapy, the rats which were followed for 90 days were sacrificed and the severity of the adhesion in the thyroid region was evaluated macroscopically. Tissue samples were also examined histopathologically. On histopathological examination, histiocytes, fibroblasts,fibrosis, collagen, vascularization, granulocyte, giantcell, fat necrosis were evaluated and graded as 0-1-2-3. The results were statistically evaluated with Chi-Square test and p <0.05 was accepted as statistically significant. RESULTS: Two rats from group A and B died during the anesthesia given for radiotherapy. In group A, severe adhesion was not observed but only severe adhesion was observed in group B treated with radiotherapy. P value was found as 0,047 and it was found to be statistically significant. When the macroscopic features of the groups were compared, no significant difference was found. No statistically significant results were obtained when the results of histopathological examination were compared. CONCLUSION: Postoperative adhesions are an importantcause of morbidity. Postoperative radiotherapy increases fibrosis and causes increased adhesion. This situation increases the morbidity of the interventions applied for recurrences after cancer surgery. Laryngeal nerve damage and hypoparathyroidism are the most important complications in need of reoperation after thyroid surgery. The most important factors in the development of these complications include dissection difficulty due to adhesions and invasion of recurrent mass. Although many methods, drugs and anti-adhesion barriers were used for postoperative adhesions, no ideal method was found. In order to prevent adhesion, the Seprafilm®, which is mostly used in the abdomen, was used in the thyroid region and the efficacy after radiotherapy was evaluated. The results were not found to be significant due to the low number of subjects and the short waiting period.