Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kırıkkale Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmakoloji ve Toksikoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı

Ratlarda ammi visnaga L. (diş otu) özütünün ağrı üzerindeki etkisinin hot plate ve tail flick testleriyle araştırılması

Investigation of the effect of ammi visnaga L. (cactus) extract on pain by hot plate and tail flick tests in rats

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 639192 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Gıda, kozmetik, ilaç vb. çeşitli alanlarda kullanılan bitkiler, doğal ürünlerin başında gelmektedir. İnsanlar yaşadıkları bölgelerde, bulundukları çevrelerdeki bitkilerden ilaç amaçlı faydalanmışlardır. Bu amaçla ilaçlarda bitkinin tümü, çeşitli organları (kök, yaprak, çiçek, meyve, tohum vb.) veya sekonder olarak elde edilen bitkisel maddeleri (süt, terementi, sakız, balsam vb.) kullanmışlardır. Ammi visnaga L. (diş otu ) da bunlardan biri olup, ülkemizde bol miktarda ve doğal olarak yetişmektedir. Ammi visnaga L. antispazmodik, idrar artırıcı ve mesane taşlarını düşürmede kullanılır. Aynı zamanda öksürük kesici ve kas gevşetici olarak ta kullanıldığı bilinmektedir. Halk arasında kürdan otu olarak ta bilinen Ammi visnaga L. bu isimlendirmeyi saplarının kürdan olarak kullanılmasından almaktadır. Ayrıca "diş otu", "kılır" ya da "hıltan" gibi isimlerle de tanınmaktadır. Yapılan çalışmalarda Ammi visnaga'nın diüretik, spazmodik ve kas gevşetici olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, analjezik etken madde içeren Ammi visnaga L. (diş otu) bitkisinin, ratlarda deneysel olarak oluşturulan ağrı üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla 4-12 haftalık 21 adet sağlıklı erkek Wistar albino rat kullanıldı. 7 adetten oluşan 3 gruba ayrılan ratlar, 2 haftalık adaptasyon süresince standart yem ve suyla beslendi ve çalışmanın öncesinde canlı ağırlıkları tartıldı. I. Gruba Ammi visnaga bitkisinin etanol ile ekstrasyonu sonucunda oluşan etken madde, II. Gruba Ammi visnaga bitkisinin metanol ile ekstrasyonu sonucunda oluşan etken madde, III. Gruba Ammi visnaga bitkisinin saf su ile ekstrasyonu sonucunda oluşan etken madde dermal olarak uygulandı ve Tail Flick ve Hot Plate cihazlarında ağrı eşik değerleri saniye olarak hesaplandı. Etanol, metanol ve saf su ile hazırlanan Ammi visnaga L. bitkisi ekstraklarının uygulama sonrası Tail Flick Testi sonuçları sırasıyla 7,87±2,18; 9,72±2,06 ve 12,38±5,76 ve Hot Plate Testi sonuçları sırasıyla 22,02±5,90; 18,71±2,20; 21,65±8,56 olarak ölçüldü. Tail flick testinde etanol ekstraktı ile metanol ekstraktı arasında ve metanol ekstraktı ile saf su ekstraktı arasında benzerlik görülürken (p>0,05), etanol ekstraktı ile saf su ekstraktı arasında istatistiksel önemli (p<0,05) bir fark görüldü. Etanol, metanol ve saf su ekstraktlarının Hot plate testi sonuçları arasındaki fark istatistiksel olarak önemli görülmedi (p>0,05). Saf su ile hazırlanan ekstraktın Tail flick testinde en iyi sonucu verdiği tespit edildi. Hem Tail Flick testi hem de Hot Plate testinden elde edilen sonuçlardan Ammi visnaga L. bitkisinden hazırlanan ekstraktların ratlarda ağrıyı algılama süresini uzattığı sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Ammi visnaga, diş otu, kürdan otu, hıltan, khellin, Tail Flick, Hot Plate

Summary:

Plants which are used in the various fields food, cosmetics, medicines etc. are the main of natural products. People have used the plants, which are in their regions and environment in the purpose of medicine. For this purpose, they have used the whole of plant, various organs ( root, leaf, flower, fruit, seed etc.) or vegetable substances which are obtained as secondary ( milk, turpentine, gum, balm etc.) in the medicines. Ammi visnaga L. (tooth pick plant) is one of them and it is plenty of our country and grows up naturally. Ammi visnaga L. is used for an antispasmodic, diuretic and dropping the bladder stone. Furthermore, it is known that it is used as an antitussive and myorelaxant. Ammi visnaga L. which is known as tooth pick herb) among the public takes this denomination from the use of its stalks as a tooth pick. Moreover, it is also known with the names such as "tooth pick herb", "a herbaceous plant" or "fructus ammiunisnagae". It is seen in the studies that Ammi visnaga is used as a diuretic, spasmodic and myorelaxant. The study aims to search the impact of Ammi visnaga L. (tooth pick plant) including an analgesic active ingredient on the pain which is experimentally made on the rats. For this purpose, 4-12-month 21 healthy male Wistar albino rats were used. The rats were separated into three groups, with 7 rats each Rats were fed on the standard forage and water during the 2-week adaptation, and their live weight were weighed before the study. The 1st group received the active substance formed as a result of the extraction of Ammi visnaga plant with ethanol; the 2 nd group received active substance formed as a result of the extraction of Ammi visnaga plant with methanol and, the 3rd group received the active substance formed as a result of the extraction of Ammi visnaga plant with pure water dermally and pain threshold values were calculated in seconds in Tail Flick and Hot Plate devices. The Tail Flick Test results of Ammi visnaga L. plant, which was prepared with the ethanol, methanol and pure water, after the implementation of extracts were measured respectively as 7,87±2,18; 9,72±2,06 ve 12,38±5,76 , and its Hot Plate Test results were measured respectively as 22,02±5,90; 18,71±2,20; 21,65±8,56 . While there was a similarity between ethanol extract and methanol extract and between methanol extract and purified water in the tail flick test (p>0,05), a statistical significant difference ( p<0,05) was seen between ethanol extract and purifiede water. The difference between Hot plate test results of ethanol, methanol and purified water extracts was not seen statistically significant (p>0,05). It was determined that the best result was gotten on the tail flick test of extract which was prepared with purified water.It was concluded that all of the extracts prepared from Ammi visnaga L. plant extended the pain response time of the rats. Key Words: Ammi visnaga, tooth pick plant, tooth pick herb, herbaceous plant, khellin, Tail Flick, Hot Plate