Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Dermatoloji Anabilim Dalı

Ratlarda optimum dozdaki asitretin siklosporin ve metotreksatın spermatogenezis üzerine olan etkilerinin endokrinolojik ve histolojik olarak değerlendirilmesi

Endocrinological and histological evaluation of the effects of optimum dose acitretin, cyclosporine and methotrexate on spermatogenesis in rats

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 359396 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Taş Demircan Y, Ratlarda optimum dozdaki asitretin, siklosporin ve metotreksatın spermatogenezis üzerine olan etkilerinin endokrinolojik ve histolojik olarak değerlendirilmesi Giriş: Sperm hücrelerine geçici veya kalıcı zarar verebilecek sistemik tedaviler giderek artan oranda kullanılmaktadır Asitretin, siklosporin (SsA) ve metotreksat (MTX) tedavileri dermatolojide en sık kullanılan ilaçlardan olup bu ilaçların spermatogenezis üzerine etklileri hakkında çelişkili bulgular sunan çalışmalar mevcuttur Amaç: Bu çalışmada her üç ilacın spermatogenez üzerine etkilerinin histopatolojik ve endokrinolojik incelemesi ile yeni ve güncel veriler ortaya koymak amaçlanmıştır Materyal ve Metod: Çalışmada ağırlıkları 150-300 gram arasında değişen standart laboratuvar yemi ile beslenen 40 adet Wistar albino türü erkek rat kullanıldı Her grupta 10 adet rat olacak şekilde 4 grup oluşturuldu 1 gruba (n=10 erkek): 5 mg/kg/gün asitretin, 2 gruba (n=10 erkek): 20 mg/kg/gün siklosporin, 3 gruba (n=10 erkek): 20 mg/hafta metotreksat verildi 4 Gruba (n=10 erkek): sadece standart yem ve su verildi 4 hafta sonunda tüm gruplar sakrifiye edildi Daha sonra testisleri eksize edildi Testisler histopatolojik kriterler kullanılarak değerlendirildi Serumda FSH, LH ve Testesteron bakıldı Bulgular: FSH değeri kontrol grubu ile SsA, MTX ve asitretin grupları arasında p<0 05 değerine göre anlamlı olarak farklı bulunurken MTX ve SsA grubunda düşük, asitretin grubunda yüksek olarak bulundu LH değerleri kontrol grubu ile SsA, asitretin grupları arasında anlamlı bir fark bulunmazken, MTX grubunda p<0 05 değerine göre anlamlı olarak düşük bulundu Testesteron değerinin gruplar arasında karşılatırılmasında asitretin ve SsA grubunda anlamlı bir fark bulunmazken MTX grubunda p<0 05 değerine göre anlamlı olarak düşük bulundu Histopatolojik olarak bakılan Johnsen skoru siklosporin grubunda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında p<0 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Introduction: Systemic therapies that can be temporarily or permanently harmful for sperm cells are increasingly being used Acitretin, cyclosporine (SsA) and methotrexate (MTX) are the most commonly used drugs for therapy in dermatology There are some studies that are providing contradictory findings about the affects of these drugs on spermatogenesis Aim: In this study, detecting of new updated data with investigation of histopathological effects of all three drugs on spermatogenesis was aimed Materials and Methods: In this study 40 male Wistar albino rats were used and their weight were ranging from 150 to 300 grams and fed with standard laboratory chow The all rats were divided into 4 groups and each group was included 10 rats Group 1 (n = 10) was take 5 mg / kg / day acitretin, group 2 (n = 10) was take 20 mg / kg / day cyclosporin and group 3 (n = 10) was take 20 mg / week methotrexate Only standard chow and water were given to group 4 (n=10) All rats were sacrificed at the end of 4 week Then testes were excised Testes were evaluated acording to histopathological criteria Serums levels of FSH, LH, T were analysed Results: FSH levels were significantly different in between control group, MTX, SsA and acitretin groups statisticaly (p<0,05) FSH levels were higher in acitretin group, while MTX and SsA were lower than control group LH levels in SsA and acitretin groups were not different according to control group, but MTX group levels were significantly lower than control group (p <0 05) The value of testosterone in the acitretin and SsA groups had no significant difference according to control group, on the other hand MTX group levels were significantly lower (p<0,05) Johnsen score which is evaluated histopathological, was significantly different between cyclosporine group and control group (p<0 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.