Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Ratlarda sistemik rapamisin uygulamasının postoperatif peritoneal adezyonlar üzerine etkisi

Effects of systemic rapamycine administration on postoperative peritoneal adhesions in rats

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 297466 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Batın cerrahisi sonrası oluşan intraabdominal adezyonlar abdominal cerrahinin sık görülen problemidir ve ciddi komplikasyonlara yol açar Bu ciddi komplikasyonlar da morbidite artışına ve ciddi ekonomik kayba neden olur Peitoneal adezyonlar infertilite,kronik pelvik ağrı veya bağırsak obstrüksiyonu şeklinde karşımıza çıkar Postoperatif adezyonlar batına tekrar giriş zamanını uzatarak re-operatif cerrahi prosedürlerin uygulanmasında ciddi problemlere ve tedavinin aksamasına yol açar Operasyon sırasında abdominal kavitenin eksposurunu bozar ve istenmeyen enterotomilere neden olur İntraabdominal adezyonlar aynı zamanda sağlık harcamalarını arttırır Biz bu çalışmada rapamisin'in postoperatif peritoneal adezyonlar üzerine sistemik etkisinin tanımlanmasını amaçladık Gereç ve Yöntem: Çalışmada ortalama 250-300g ağırlığında, dişi, Wistar-albino ratlar kullanıldı Her biri yedi rat içeren sistemik rapamisin ve kontrol grupları oluşturuldu Sistemik rapamisin grubuna adezyon modeli uygulamadan 3 gün önceden itibaren günlük 1 mg/kg oral gavaj ile rapamisin verildi Tüm ratlarda peritoneal adezyon modeli oluşturuldu Postoperatif 7 günde re-eksplore edilen ratlar çalışma yapısından habersiz bir cerrah tarafından makroskopik adezyon skorlaması ile değerlendirildi Oral rapamisin verilen ratlardan kan düzeyini görmek için venöz örnekleme yapıldı Adezyon gelişen ratlarda bantla birlikte etkilenen organlarda çıkarılırken, gelişmeyenlerde ise çekum anterior duvarı ile parietal periton cilt hariç tüm katları içerecek şekilde patolojik örnekleme için eksize edildi ve ratlar sakrifiye edildi ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Purpose: The formation of postoperative adhesions is a common problem in abdominal surgery that may lead to serious complications that resulting in considerable morbidity and economic loss The consequences of intra abdominal adhesions after laparotomy include small bowel obstruction, infertility, and chronic pelvic pain Postoperative adhesions also create significant problems in re-operative surgical procedures because lengthen the time to re-enter to the abdomen It limit the exposure of portions of the abdominal cavity and increase the risk for inadvertent enterotomies Adhesions increase medical costs when these patients require medical or surgical treatments In this study we investigated the effect of rapamycin on abdominal adhesions Material and Method: In our study we used male albino-Wistar rats weighing between 300-350g Two groups, each containing seven rats for systemic rapamycin, and control groups have been constituted 3 days before of wounding rats were treated with 1 mg/kg/day sirolimus A peritoneal adhesion model created on each rat On postoperative 7 day all rats were surgically explored and evaluated with a macroscopic adhesion scoring system by a surgeon who is blinded to the study We take the blood samples for counting the blood sirolimus level ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.