Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Re-reading Sterne: The life and opinions of Tristram Shandy, Gentleman across centuries

Sterne?ü yeniden okumak: Yüzyıllar boyunca Tristram Shandy Beyefendi'nin hayatı ve görüşleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 263276 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis aims at studying the parallelism between Laurence Sterne?s novel The life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman (1759?67) and postmodern fiction in the light of parody. In this context, along with the variations of parody, how fundamental postmodern issues such as the author, the reader and metafiction, are constructed has been the basis of the correlation between Tristram Shandy and the postmodern fiction. The thesis consists of four chapters apart from the introduction and conclusion. The first chapter deals with the origin of parody underlining the similarities between irony, satire, burlesque and travesty. In the last two sections, the examples of types of parody are given from Aristophanes?s plays and Cervantes?s Don Quixote.The second chapter includes the theoretical framework of the thesis which basically originates from Margaret Rose?s approach, that is, postmodern parody must be metafictional and at the same time comic. The conceptual framework, on the other hand, is established on Russian Formalism which basically reveals how parody constructs the meaning system of the novel, focusing on the specific terms, such as ?defamiliarization? and the ?laying bare? technique. The third chapter scrutinized the period in which Sterne wrote his novel. The social and political conditions along with the literature of the century are explored to reconstruct the context for Tristram Shandy. Thus, the thesis also focused on the usage of parody in the 18th century. The fourth chapter begins with tracing how parody is employed with other similar forms, such as satire and irony, in Tristram Shandy and exemplifies the ?short circuit? in Tristram Shandy, which is the manipulation of the reader in postmodern fiction through parody. In the following sections, the common ground Sterne?s novel and the postmodern fiction in general share is explored from the points of the authorship, the reader and metafiction. John Fowles, Italio Calvino, Malcolm Bradbury and Ronald Sukenick?s fictions are analysed with the aim of displaying the similar proponents with Sterne?s.The tendency in postmodern fiction has been innovative and original, yet it has been proved that those issues were handled by Sterne two hundred and fifty years ago. That is to say, if Sterne had lived and written his novel in contemporary age, Tristram Shandy would have been one of the most brilliant and original novels of the postmodern literature with his use of parody and his approach to the novel in general.

Summary:

Bu tezde Laurence Sterne'ün The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman adlı eserinin içerdiği postmodern öğeler, parodi çerçevesinde incelenmiştir. Bu çerçevede, bazı günümüz yazarlarının eserlerinden yola çıkarak Tristram Shandy'de yazar, okur ve metafiction (üstkurmaca) kavramlarının nasıl yer aldığı tartışılmıştır. Giriş ve sonuç bölümleri hariç, tez 4 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde parodinin kökeni ve tarihsel gelişimi, ardından ironi, hiciv, burlesk ve travesti gibi bazı edebi biçimler arasındaki benzerlikler araştırılmıştır. Ayrıca, Aristophanes'in bazı oyunları ile Cervantes'in Don Quixote adlı romanının odağında temel parodi çeşitleri incelenmiştir.İkinci bölüm ise kuramsal yaklaşımları içerir. Tezin teorik çerçevesi Margaret Rose'un parodiye yaklaşımı ile oluşturulmuştur ki buna göre postmodern parodi hem üstkurmaca özelliği barındırmalı aynı zamanda da komik olmalıdır. Kavramsal yapı ise Rus Biçimcileri ışığında yapılandırılmış, bu çerçevede formalist gelenek içinde başvurulan ?defamiliarization? (yabancılaştırma) ve ?laying bare? (açıkça gösterme) teknikleri, parodinin esere katkısı bakımından ele alınmıştır. Sterne'ün romanını yazdığı dönem olan 18. yüzyıl ise üçüncü bölümde işlenmiştir. Döneme öncelikle, sosyal ve politik açıdan yaklaşılmış, ardından edebiyat anlayışı irdelenmiştir. Bu bağlamda, aynı yüzyılda parodinin kullanıldığı diğer eserlere değinilerek, Tristram Shandy'nin kendi çağında nasıl farklılaştığı tartışılmıştır. Son bölüm ise, öncelikle parodinin, ironi ve hiciv gibi diğer biçimlerle Tristram Shandy'de nasıl kullanıldığı araştırılmış ve. ardından ?short circuit? (kısa devre) ele alınarak okuyucunun romanla olan birebir ilişkisinin nasıl etki altına alındığı, postmodern örneklerle incelenmiştir. Ayrıca, John Fowles, Italio Calvino, Malcolm Bradbury ve Ronald Sukenick gibi yazarların bazı romanlarından örneklerle ?üstkurmaca,? ?yazar? ve ?okur? gibi konuların izi sürülerek, Sterne tarafından romanda nasıl irdelendiği konu edilmiştir.Sonuç olarak, postmodernist yazın yenilikçi olmaya çalışsa da, yapmaya çalışılanların pek çoğu aslında günümüzden yaklaşık 250 sene önce Sterne tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştır. Diğer bir deyişle, eğer Sterne Tristram Shandy'yi günümüzde yazmış olsaydı, gerek romanında parodiyi kullanım biçimiyle, gerekse roman türüne yaklaşımıyla dönemin en yenilikçi ve en orijinal yazarlarından biri olacaktı.