Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Relationships between topography and Kerkenes (Turkey), a GIS analysis

Topoğrafya ile Kerkenes (Türkiye) arasındaki ilişki, CBS analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 204702 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study investigates the effect of topography in ancient city ?Kerkenes?using Geographic Information Systems (GIS).Kerkenes, an Iron Age city located on a batholith in Yozgat province, Turkey,was chosen because of its exceptional size, short life and the availability of extensivedata. Approximately seven kilometres of city wall in Kerkenes, including towers andseven gates, enclose 2.5 km².The research comprises topographic analysis and settlement data analysis.Elevation values collected by Global Positioning System (GPS) and 1:25000 scaledtopographic maps are used to create and analyze elevation, slope and aspect maps.Basic statistics of the city wall, towers and gates are calculated and a procedure isthen followed to examine the city wall, towers and gates to understand reasons forthe line of the city wall, the uneven distribution of gates, the position of eachindividual gate, the positions and spacing of towers, and the water catchments.Advantages of the elevated site of Kerkenes for the foundation of a newcapital within the region are demonstrated.The GPS data do not show statistically significant differences then the1:25000 scaled topographic maps in regional scale, especially analyzing the elevationand slope data.Topographic analyses reveal that approximately 75% of the city wallcoincides with the topographic divide which shows the city walls may serve both forurban water collection and for defence.City wall has divided into two as East section and West section by a north-south axis from the north end point of the city. There are 41 and 27 towers aredetected on the West and East section, respectively. Towers on the West section aremore closely spaced than the East section. There are also two and five gates in theWest and East section, respectively. The East section of the city wall overlaps withthe topographic divide only in the northeastern part. This situation can not be tracedalong the southeastern part of Kerkenes which may be the reason to include thestrategically important two higher altitude areas (Kiremitlik and Kale) inside the city.The city wall in the West section, however, runs along the topographic divide whichaffects the number and the distribution of the towers.Keywords: Kerkenes, GIS, City Wall, Topography, Turkey

Summary:

Bu çalışma, topoğrafyanın eski bir yerleşim yeri ?Kerkenes?e olan etkisiniCoğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yöntemleri ile araştırmaktadır.Türkiye'de Yozgat ilinde bir batholit üzerinde bulunan Kerkenes sıra dışıbüyüklüğü ve kısa yaşamı ile erişilebilir kapsamlı verilere sahip olması nedeniyleseçilmiştir. Yaklaşık yedi kilometre olan şehir duvarı, kuleler ve yedi kapıyıiçermekte ve yaklaşık 2.5 km2 lik bir alanı kaplamaktadır.Bu araştırma topoğrafik ve yerleşim verisi analizlerinden oluşmaktadır.Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) ve 1:25000 ölçekli topoğrafik haritalardanelde edilen veriler yükseklik, eğim ve bakı haritaları üretilmesinde ve analizlerindekullanılmıştır. Şehir duvarı, kuleler ve kapıları içeren temel istatistik bilgilerihazırlanmıştır. Şehir duvarı, kuleler ve kapılar ile şehir duvar hattı, kapılarındüzensiz dağılımı ile her bir kapının konumu, kulelerin pozisyonları ile dağılımı vesu toplama havzalarını incelemek için bir yöntem izlenmiştir.Bölgedeki yeni başkentin temeli olan yüksekte kurulmuş Kerkenes şehrininavantajları gösterilmiştir.GPS ile 1:25000 ölçekli topoğrafik harita bilgileri arasında özellikle bölgeselanlamda üretilecek yükseklik ve eğim verileri açısından istatistiksel anlamda birfarklılık bulunmadığı belirlenmiştir.Topoğrafik analizler sonucunda şehir duvarının %75 oranında topoğrafikbölüm çizgisini takip ettiği anlaşılmış ve bu özelliğin şehir suyu toplanması ve şehirsavunmasına hizmet ettiği düşünülmektedir.Şehir duvarı Doğu ve Batı olmak üzere duvarın kuzey ucundan kuzey-güneydoğrultusunda bölünmüştür. Batı kesimde 41 adet, Doğu kesimde de 27 adet kuleolduğu ve Batı kesimde kulelerin daha sık aralıklarla inşa edildikleri tespit edilmiştir.Batı kesimde 2, doğu kesimde ise 5 adet kapı olduğu belirlenmiştir. Şehir duvarınınDoğu kesimi topoğrafik bölüm çizgisini sadece kuzeydoğu kesiminde takipetmektedir. Kerkenes'in güneydoğu bölümlerinde bu durumun izlenmemesi alandastratejik öneme sahip olduğu düşünülen iki adet yüksek alanın da (Kiremitlik veKale) şehrin içine katılmak istendiği sonucunu doğurmuştur. Şehir duvarının Batıkesimi ise topoğrafik bölüm çizgisi ile tamamen örtüşmektedir ve bu durum Batıkesimdeki kule ve kapı sayıları ile dağılımlarını etkilemektedir.Anahtar Kelimeler: Kerkenes, CBS, Şehir Duvarları, Topoğrafya, Türkiye