Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Renal hücreli karsinomlarda PCR (Polimeraz zincir reaksiyonu) ve immünohistokimyasal yöntem ile PD-L1 ekspresyonunun araştırılması

Determination of PD-L1 expression in renal cell carcinoma using immunohistochemical and PCR (Polymerase chain reaction) methods

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 506771 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Renal Hücreli Karsinomlarda PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) ve İmmünohistokimyasal Yöntem ile PD-L1 Ekspresyonunun Araştırılması Renal hücreli karsinom karakteristik olarak çok sayıda tümör infiltre lenfosit içeren immünojenik bir tümör olup çalışmalarda konak antitümör immünitesinin gelişimini engelleyici özelliklerinin gösterilmesi konvansiyonel tedaviye cevap alınamayan metastatik renal hücreli karsinomları PD1/PDL1 inhibitörleri tedavisi için olası bir hedef haline getirmiştir. Çalışmamızda 2008-2013 yılları arasında renal hücreli karsinom tanısıyla radikal nefrektomi uygulanmış 81 hastaya ait spesimenin PD-L1 ekspresyon durumları immünohistokimyasal (Anti PD-L1 antibody [28-8, ab205921], RabMAb, abcam) ve kantitatif gerçek zamanlı PCR yöntemleri ile belirlenmiş olup PD-L1 ekspresyonunun hastaların metastaz durumları, evre ve sağkalım gibi prognostik parametreleriyle korelasyon ilişkisinin saptanması ile literatüre katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Ayrıca PD-L1 ekpresyonunun belirlenmesinde uygun yöntem seçimini değerlendirerek PD1/ PD-L1 inhibitörü tedavisine aday hastaların seçiminde yol göstermek amaçlanmıştır. Çalışmamızda PD-L1 ekspresyonu berrak hücreli, kromofob hücreli ve papiller alt tiplerini içeren hasta grubunda %19,75 oranında izlenmiş olup, prognostik parametrelerden sadece tanı anında uzak metastaz görülme durumu ile istatistiksel olarak sınırda ilişki bulunmuştur. (p=0,054). Diğer klinik ve prognostik parametreler olan cinsiyet, yaş, mortalite oranı, tümörün histolojik alt tipi, hastanın klinik evresi, nükleer grade, sarkomatoid/rabdoid diferansiyasyon, nekroz, böbrek kapsülünde tümör infiltrasyonu, renal pelvis ve hiler yağ doku invazyonu, tümör çapı parametreleri ve sağkalım ile PD-L1 ekspresyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki izlenmemiştir. PD-L1 ekspresyon durumunun belirlenmesinde immünohistokimyasal inceleme kantitatif gerçek zamanlı PCR incelemesi ile karşılaştırıldığında duyarlılığı zayıf bulunmuştur. Elde ettiğimiz sonuçlarda PD-L1 ekspresyonunun prognostik faktörlerle ilişkisi tespit edilemese de PD1/PD-L1 inhibitörü tedavisine aday metastatik hastaların seçiminde yardımcı diyagnostik test olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca literatürdeki immünohistokimyasal boyanma ve skorlama farklılıklarını ortadan kaldırılıp kantitatif verilerle standardizasyonun sağlanması amacıyla PD-L1 ekspresyonunu belirlemede immünohistokimyasal ve PCR yönteminin birlikte kullanımını önermekteyiz. Anahtar Kelimeler: Renal hücreli karsinom, PD-L1, immünohistokimya, PCR

Summary:

Determination of PD-L1 Expression in Renal Cell Carcinoma Using Immunohistochemical and PCR (Polymerase Chain Reaction) methods. Renal cell carcinoma is an immunogenic tumor which characteristically involves many tumor-infiltrating lymphocytes. In the studies, renal cell carcinoma is revealed to have many features that suppress the host antitumor immunity. This made metastatic renal cell carcinomas which are unresponsive to conventional therapies, probable targets to the treatment with PD1/PD-L1 inhibitors. In our study, we determined PD-L1 expressions of 81 patients who underwent radical nephrectomy between 2008-2013 by using immunohistochemical (Anti PD-L1 antibody [28-8, ab205921], RabMAb, abcam) and quantitative real time PCR methods. We aimed to investigate the correlation between PD-L1 expression and prognostic features such as metastasis, stage and survival to contribute to the literature. Also, we aimed to evaluate convenient methods to guide patient selection for PD1/PD-L1 inhibitors treatment. Our patient group consists of clear cell, chromophobe cell and papillary subtypes and PD-L1 expression rate is %19,75. We found a borderline statistic correlation between PD-L1 expression and metastasis (p=0,054). There was no significant relationship between PD-L1 and other clinical and prognostic parameters such as gender, age, mortality rates, histologic subtype, clinical stage, nuclear grade, sarcomatoid/rhabdoid differentiation, necrosis, tumor infiltration in kidney capsule, invasion into renal pelvis and hilar fat tissue, tumor size and survival. When we compared immunohistochemical testing with quantitative real time PCR method in determining the expression of PD-L1, we found that the sensitivity of immunohistochemistry is weak. In our results, we found no statistically significant relationship between PD-L1 and prognostic parameters but we think PD-L1 expression can be used as a complementary diagnostic test in selecting patients for PD1/PD-L1 inhibitor treatment. Also in determining PD-L1 expression, we recommend using immunohistochemical and PCR methods together to eliminate the variations in the literatüre about staining and scoring interpretations for standardization. Key Words: Renal cell carcinoma, PD-L1, immunohistochemistry, PCR