Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı / Endüstri Mühendisliği Bilim Dalı

Renewable energy and carbon emission reduction: Analysis of Turkey and top emitting regions

Yenilenebilir enerji ve karbon emisyonu azaltımı: Türkiye ve en yüksek emisyonlu bölgelerin analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 487999 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

All over the world, energy demand has increased significantly by the industrial revolution and the usage of fossil fuels also has increased to meet this demand, relatedly. The high amount of greenhouse gases emission as a result of the usage of fossil fuels triggered global warming and its consequence, climate change. There have been many meetings in international arena to mitigate climate change and to mitigate the emissions and some important agreements such as Kyoto in 1997 and Paris in 2015 were signed. On these agreements, the terms of clean, green and sustainable development came into prominence and the importance of renewable energy sources was emphasized. In this study, the greenhouse gases and their sources, the consequences of global warming and climate change, renewable energy sources and their importance on sustainable development and on the reduction of CO2 emissions were analyzed. Statistical analysis was applied to 25 selected top emitting regions for the period of 1990 and 2015. In addition, economic growth was also evaluated as parameter in the statistical analysis. In order to analyze, unit root test, Johansen cointegration test, Granger causality test and Bayesian VAR test is implemented. Unit root test was used to determine if the dataset is available for statistical analyses or not. Johansen cointegration test was applied to find any cointegrating vectors after the result of being stationary dataset. Thereafter, Granger causality test determined the directions of cointegrating vectors. Finally, mathematical consideration for integrations of selected three variables was created by Bayesian VAR test. According to the findings, it was seen that renewable energy sources are an important factor to decrease CO2 emission. Furthermore, it was also investigated that economic growth can boost both the development and the usage of renewable energy sources. It was emphasized and suggested that the increase on the investment of renewable energies can be an effective solution to mitigate climate change.

Summary:

Endüstri devrimiyle birlikte enerji ihtiyacı belirgin ölçüde artmış, buna bağlı olarak bu enerji talebini karşılamak için fosil yakıt kullanımı da tüm dünyada artış göstermiştir. Fosil yakıt kullanımının sonucu olan sera gazlarının yüksek miktarda artması da küresel ısınma ve onun sonucu olan iklim değişikliğini tetiklemiştir. Uluslararası arenada, iklim değişikliğiyle mücadele için 1997'deki Kyoto ve 2015'teki gibi birçok anlaşma imzalanmış, temiz, yeşil ve sürdürülebilir kalkınma gibi terimler ön plana çıkartılmış ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi vurgulanmıştır. Bu çalışmada, sera gazları ve sebepleri, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonuçları, yenilenebilir enerji kaynakları ve bu enerji kaynaklarının sürdürebilir kalkınma ve CO2 emisyonlarının azaltılmasındaki önemi analiz edilmiştir. İstatiksel analiz, seçilen en yüksek emisyonlu 25 bölge için 1990 ve 2015 yılları arasında yapılmış olup, ekonomik kalkınma da bir diğer parametre olarak değerlendirilmiştir. Analiz için sırasıyla; kök birim testi, Johansen entegrasyon testi, Granger nedensellik testi ve Bayesian VAR testi uygulanmıştır. Kök birim testi, elde edilen dataların istatiksel bir çalışma için uygun olup olmadığını kontrol etmekte kullanılmıştır. Dataların uygun olduğunun ispatı sonucu, herhangi bir entegrasyon olup olmadığını ise Johansen entegrasyon testi ile elde edildi. Daha sonra Granger nedensellik testi ile bu entegrasyonların yönleri belirlendi. Son olarak ise Bayesian VAR analiziyle de, seçilen bu 3 parametre arasındaki ilişki ile ilgili genel bir matematiksel değerlendirme yapıldı. Analizlerden elde edilen bulgulara göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının CO2 emisyonlarını azaltmada önemli bir faktör olduğu görülmüştür. Dahası, ekonomik kalkınmanın yenilenebilir enerji ile ilgili gelişmeleri ve tüketimi arttırdığı gözlemlenmiştir. Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artışın iklim değişikliği mücadelesinde etkili bir çözüm olabileceği belirlenmiştir.