Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Rethinking the urban block in Turkey: A study with reference to siedlung typologies and perimeter housing

Türkiye'de kentsel konut bloğunu yeniden değerlendirmek: Siedlung tipolojileri ve çevre blok üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119395 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT RETHINKING THE URBAN BLOCK IN TURKEY: A STUDY WITH REFERENCE TO SIEDLUNG TYPOLOGIES AND PERIMETER HOUSING ÖZYOL, Betül Gül M. A. Department of Architecture Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Aydan BALAMİR Co-advisor: Dr. Ali CENGİZKAN July 2002, 133 pages Urban residential environments in Turkey from 1965 onwards are formed through the application of the detached apartment block In satellite towns, the point block dominates the housing environment. The prospect this type provides in formation of the public realm, variety of plan layouts for diverse occupants, is of vital importance and an issue of inquiry. This study aims at re-thinking the apartment block in Turkey, [its transformation from Kiraevi to the anonymous block, through the examples of two cases from Çankaya, Ankara and Ataköy, Istanbul. Housing layouts from the selected European cases of the inter-war period and present day ("70s- 90s) are studied to compare and identify the merits of planning approaches in housing design practice. Siedlung experiments of the inter-war period provide the generic mass housing layouts. A specific layout 'perimeter block' which existed in Siedlung Experiments is further explored. Its generic pattern 'the courtyard apartment' of late 18th century iiiParis and istanbul is reviewed. The European post-war housing design focusing on the theme of perimeter block design will be studied through selected case studies. Finally, design issues related to perimeter block will be discussed. Housing morphology in terms of land use, population density requirements, in Çankaya and Ataköy cases, is compared with the values obtained in perimeter block cases. Perimeter block design is capable of meeting the market demands. However its application in architectural practice necessitates a revision of the dominant land subdivision in Turkey, towards a provision which will facilitate the formation of distinct housing layouts. Keywords: mass housing, urban block, Siedlung, courtyard, perimeter housing, apartment block, housing plan types. IV

Summary:

oz TÜRKİYE'DE KENTSEL KONUT BLOĞUNU YENİDEN DEĞERLENDİRMEK: SIEDLUNG TİPOLOJİLERİ VE ÇEVRE BLOK ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ÖZYOL, Betül Gül Yüksek Lisans, Mimarlık Bölümü Danışman: Doç. Dr. Aydan BALAMİR Yardımcı Danışman: Dr. Ali CENGİZKAN Temmuz 2002, 133 sayfa Türkiye'deki 1965 sonrası şehiriçi konut yerleşimlerinin büyük bölümünü tekil apartman blok düzeni oluşturmaktadır. Büyük şehirlerin çevresinde gelişen uydu kentlerde ise çok katlı tekil blok (nokta blok) egemenliği gözlenmektedir. Konut yerleşimlerinde tekil blok tasarımının, gerek kamusal mekan oluşturmada, gerekse farklı kullanıcılara yönelik plan çeşitliliği sağlamada yeterliliği tartışmaya açıktır ve araştırma konusu olarak önem taşımaktadır. Bu çalışma Türkiye'deki tekil konut bloğu tasarımını iki örnek üzerinden ele almaktadır: Çankaya, Ankara ve Ataköy, İstanbul. Süregelen bu iki yerleşim tipine alternatif olarak Avrupa'daki yerleşik toplu konut tipolojisi incelenmiştir. Toplu konut alanındaki erken modernist örnekler 'Siedlung' tipi yerleşkeler planlama ve konut planimetrisi açısından öncü fikirler ortaya koymaları ve çeşitli yerleşim düzenlerini denemeleriyle, konuttasarımına ilişkin bir çerçeve belirlemektedir. Siedlung denemelerinde görülen, fakat kaynağı 18. yüzyıl 'avlulu apartman bloğu'na dayanan 'çevre blok' tasarımı, araştırmanın kalan kısmını yönlendirmede etkin rol oynamıştır. Çevre blok, konut yerleşimiyle birlikte kamusal mekan kurgusunu beraberinde getirmektedir, mekan örgütlemesi bakımından da çok çeşitli planlama ve konut tipleri tasarımına elverişli bir tasarımdır. Günümüz Avrupa konut yerleşimlerinde yeniden pratik kazanan çevre blok tasarımı 1970-1990 arası kent içi ve uydu kent örneklerinde, planlama, yoğunluk ve tip plan çeşitliliği esas alınarak incelenmiştir. Son olarak örnekler üzerinden çevre blok tasarım yaklaşımları değerlendirilecektir. Çankaya ve Ataköy konut morfolojisi, yoğunluk ve TAKS oranları temel alınarak, çevre blok örnekleri ile karşılaştırılmaktadır. Çevre blok tasarımının piyasa ölçütlerini karşılayabildiği anlaşılmaktadır. Önemli bir nokta, çevre blok tasarımı, Türkiye'deki süregelen kent içi parsel düzeninin yeniden ele alınması ve konut plan çeşitliliğine elverişlilik göz önüne alınarak tasarlanmasıyla, mimari pratikte uygulanmaya başlayacaktır. Anahtar Sözcükler: toplu konut, kent adası, Siedlung, avlu, çevre blok, apartman bloğu, konut plan tipleri. vı