Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / İç Mimarlık Anasanat Dalı

Rezidans konutların İç mekân özellikleri üzerine bir inceleme: 'Eskişehir örneği'

A study on the characteristics of interior residential housing sample of Eski̇şehi̇r

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 415885 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İnsanlığın var oluşundan beri en önemli sorunlarından biri barınmadır. Hızlı kentleşme, nüfus artışı ve göçler konut sorununu arttırmıştır. Küreselleşme, sosyo ekonomik, teknolojik ve toplumsal değişimler kentsel mekânı etkileyerek konut tipolojilerinde ve iç mekânlarında sürekli değişimler ve dönüşümler meydana getirmiştir. Toplumun sosyo-ekonomik değişimi, yaşam tarzı değişimleri, aile yapısında görülen değişiklikler bu tür konutlara olan talebi artırmıştır. Eskişehir'de 2000'li yıllardan sonra özellikle Tepebaşı İlçesinde İsmet İnönü 1. ve 2. Caddesi aksında modern, ayrıcalıklı konutlar olarak nitelendirilen yatırım amaçlı kullanılan ve "Rezidans" olarak adlandırılan karma konut projeleri yapılmıştır. Sözü edilen konutlar otopark, güvenlik, sosyal mekânlar, spor tesisleri ve kontrollü giriş çıkış sistemleri içermektedir. Tezin konusu İsmet İnönü 1. ve 2. caddesi aksındaki çoğunlukla 1+1 dairelerden oluşan rezidans binalarıdır. Sözü edilen konutlar plan tipolojisi açısından ikiye ayrılmıştır. Birinci tiptekiler 4-5 katlı, ortak bir mekândan girilen, zemin katları işyeri şeklinde tasarlanmış, ikinci tiptekiler ise 8-10 katlı, 1+1 dairelere koridordan girilen ve zemin katları işyeri olarak tasarlanmış binalardır. Tezde önce literatürdeki genel konut ve barınma kavramıyla ilgili araştırma yapılıp konut tanımı ve tarihi incelenmiş daha sonra rezidans konut tipolojisi; tanımı, tarihi, yurt içi ve yurt dışı rezidans projesi örnekleri incelenmiştir. Eskişehir örneğinde incelenen rezidans projeleri özellikle üst gelir grubu için yapılmış olup prestijli lüks konut, yeni yaşam tarzı, yatırım nesnesi vurgusu yapılarak reklam kampanyaları ile pazarlanmaktadır. İncelenen iç mekân tasarımlarında bütüncül bir tasarım yaklaşımı görülmüştür. Özelleşmiş, çeşitli gereksinimlere sahip konut yerleşkeleri üzerinde kurgulanan bireysel yaşam biçimleri için tasarlanmış iç mekânlar seçilen örnek binalar üzerinden incelenerek Eskişehir örneği üzerinden tartışacaktır. Anahtar Kelimeler: Rezidans Konut, Konut, Konut Tarihi, Eskişehir, İç Mekân Tasarımı

Summary:

Shelter has always been one of the most important issues, throughout history, and it has become all the more so during recent changes in socio-cultural dynamics, such as population growth, rapid urbanization and immigration. New phenomena like globalization, digitalization and related socio-economic transitions have affected the urban space, and as a result, a new type of housing has emerged. In Eskişehir, since the beginning of the 2000's, especially in the Tepebaşı region along the 1st and 2nd İsmet İnönü Avenues, modern, exclusive residential housing projects, specifically built for the purpose of real estate investment, have been realized. These projects were conceived of as high-exclusive residential houses that offer residents special utilities such as professional facility management, access control systems, social areas, fitness and recreational facilities, parking lots, security services, etc. These apartment houses, which are mostly planned as 1+1 houses, are the focus of this master thesis. In the scope of this thesis, the plan type of these houses are examined according to two different categories. The first type explores the 4-5 story buildings on the 1nd, 2nd İsmet İnönü Avenue, in which the common entrance and ground floor are designed as commercial stores. The second type focuses on the 8-10 story buildings on the 1st İsmet İnönü Avenue, in which the entrances via a hallway and the ground floor are designed as workplaces. Within the framework of this thesis, firstly, the extensive literary research was conducted to define and outline housing and the history of housing. Secondly, the definition, history, and fundamentals of residential typology are examined with examples of residential projects from Turkey and abroad, while considering the symbolic value of 'house' in terms of exclusivity, lifestyle, prestige and as a real estate investment. Customized, individual new type of housing interiors will discuss examples of Eskisehir. Keywords: Residence House, House, History of House, Eskişehir, İnterior Design