Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Atatürk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

Rhetoric in master thesis introductions in the field of English language teaching within turkish context: A genre analysis

Türkiye'de İngiliz dili ve eğitimi alanında yazılmış olan yüksek lisans tezlerinin giriş bölümlerinin yapısal incelemesi: Bir tür analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 319676 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The need for a deeper understanding of academic writing knowledge in theory and practice has resulted in the increase of the studies focusing on this issue from different dimensions within several disciplines. Today, one of the most commonly emphasized and studied dimension of academic writing is genres which are frequently applied in spoken and written academic discourses. In the studies, generally, rhetorical, structural, and linguistical organisation of the genres have been investigated by pointing out the basic factors affecting the arrangement process of these academic manuscripts from different perspectives. However, the studies of some certain genres are few in number, which mainly forms a problematic aspect of academic writing for novice writers as there is little known on the overall organisation of these academic texts and/or their each section. So, in this study, the introduction sections of one of the less studied genres, master theses, written in English by Turkish-background writers in the field of English Language Teaching, were examined. Additionally, the perceptions of Turkish practitioners, involved in the ELT research field in Turkish context, on the rhetorical organisation of the introductory parts of master thesis were investigated. In this study, specifically, English for Specific Purposes Tradition is drawn upon to explore the rhetorical tendency in the introductions of master theses and the assesment of the content arrangement of the introductions of these academic texts by Turkish practitioners in the field of ELT, and thus to discover the basic similarities and differences between theory and practice, and the culture-unique reasons behind these similarities and differences. To identify rhetorical characteristics characteristic to master thesis introductions within the area of English Language Teaching, this study reports on a pragmatic three-level corpus analysis of the constituent moves and steps of introductions and the analysis of responses of practitioners to a 5 point rating scale derived from and developed on the basis of Soler-Monreal and et al.?s (2011) modification of Swales? (1990, 2004) Create-A-Research-Space model (CARS). The analysis of qualitative data ? the introductory parts of one hundred master theses written in the field and subfields of ELT in English by Turkish writers- is framed using the revised and adapted version of Soler-Monreal and et al.?s (2011) modification of Swales? (1990, 2004) CARS model to Turkish ELT research context. As for the analysis of quantative data ? the data obtained from the responses of four hundred and three respondents to the scale-, Statistical Package for the Social Sciences Programme (SPSS 18.0) was used. The results indicate that while the practitioners support to display a close affinity to the model in the rhetorical organisation of master thesis introductions, the English texts written by Turkish writers show some culture bound arrangement style as well as appearing to be designed in a similar way to the rhetorical strategies identified in the model to some extent. Accordingly, these findings may lead to the assumption that the similarities and differences between perceptions of practitioners on the content of the introductory parts of theses and the general tendency in practice result from cultural, social, pedagogical, and linguistical factors such as the norms of L1 academic writing context and the reflection of these norms in L2 academic writing process, effort to accommodate the needs of both L1 discourse community and international academic platforms. Hereby, this study has clarifed culture specific tendency in the rhetoric preferred in the introductions of master thesis in the realm of ELT and, thus contributes significantly to ESP literature by focusing on a relatively under-researched side of the field both from the dimensions of genre examined and the context focused. It is believed that the findings will assist novice researchers to follow well-organized rhetorical systems in the organisation of an academic manuscript and its sections and will provide a comprehensive knowledge on and introduce a new perspective to the academic writing process in Turkish context by giving closer attention to scientific communication manner through academic texts for scholars involved in academic writing in several disciplines.Key words: Genre; English for Specific Purposes; CARS model;Master Thesis; Master Thesis Introduction

Summary:

Teori ve uygulamada akademik yazma bilgisinin derinlemesine anlaşılmasına yönelik duyulan ihtiyaç, birçok farklı disiplinde bu konuyu farklı boyutlarıyla ele alan çalışmaların artmasına sebep olmuştur. Bilimsel konuşma ve yazma ortamlarında sıklıkla uygulanan türler günümüzde akademik yazmanın en çok çalışılan ve irdelenen bu boyutlarından biridir. Çalışmalarda , genellikle türlerin retorik, yapısal ve dilsel yönden düzenlemeleri , bu metinlerin düzenlenme sürecinde süreci etkileyen faktörlerin farklı bakış açılarından hareketle vurgulanarak, araştırılmıştır. Fakat , bazı türlere yönelik çalışmalar sayıca oldukça azdır, ve bu akademik metinlerin ve/veya bölümlerinin genel olarak düzenlenmesi ile ilgili çok az şey bilindiğinden dolayı, çalışmalardaki bu sayıca azlık yeni araştırmacılar açısından akademik yazmanın sorunlu bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu yüzden, bu çalışmada, nadir incelenmiş türlerden biri olan ve İngiliz Dili Eğitimi alanında Türk yazarlar tarafından İngilizce yazılmış olan yüksek lisans tezlerinin giriş kısımları incelenmiştir. Ayrıca, Türkiye'de İngiliz Dili ve Eğitimi alanında çalışan araştırmacıların yüksek lisans tezlerinin giriş kısımlarının retorik düzenlemesine yönelik görüşleri araştırılmıştır. Bu çalışmada, tezlerin giriş kısımlarının düzenlenmesinde genel eğilimi ve dil eğitimi alanındaki Türk araştırmacıların bu metinlerin düzenlenmesindeki değerlendirmelerini keşfetmek, ve böylece teori ve uygulamadaki benzerlik ve farkılılıkları ve bunların arkasında yatan kültür temelli ana unsurları bulmak için, özellikle Özel Amaçlara yönelik İngilizce Geleneği takip edilmiştir. Dil öğretimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin giriş bölümlerine özgü özellikleri belirlemek amacıyla, çalışma, tezlerin giriş kısımlarını oluşturan aşama ve adımların üç yönlü derlem analizi ve Swales `ın (1990,2004) Create-a Research- Space modelinin Soler-Monreal ve arkadaşları (2011) tarafından uyarlanmış olan versiyonundan hareketle geliştirilmiş olan 5'li likert ölçeğine araştırmacı ve akademisyenlerin vermiş olduğu yanıtların analizleri üzerinden ilerlemektedir. Nitel verilerin analizi ? Türk yazarlar tarafından İngiliz Dili ve Eğitimi alanında ve bu alanın alt dallarında yazılmış olan 100 adet yüksek lisans tezinin giriş bölümü- Swales `ın (1990,2004) modelinin Soler-Monreal ve arkadaşları (2011) tarafından uyarlanmış olan versiyonun Türk İngiliz Dili ve Eğitimi araştırma ortamına uyarlanmış ve düzeltilmiş şekli kullanılmıştır. Nicel verilerin analizi de, SPSS 18 programı kullanılarak yapılmıştır. Nicel ve nitel analizlerin sonuçları; araştırmacıların tezlerin giriş kısımlarında modelin dikkatli bir şekilde takip edilmesini desteklemelerine rağmen, Türk yazarlar tarafından yazılan İngilizce metinlerin , modele belli bir ölçüde bağlı kalarak düzenlenmesiyle beraber belirli ölçüde kültüre has bir biçimlendirme yansıttığını göstermektedir. Bu bulgulardan hareketle, araştırmacıların tezlerin giriş kısımları ile ilgili algıları ile uygulamadaki genel eğilim arasındaki farklılık ve benzerliklerin, anadildeki akademik yazma ortamının normları ve bu normların ikinci dildeki yazma sürecine yansıtılması, hem birinci dildeki bilim topluluğunun hemde uluslararası akademik toplulukların ihtiyaçlarına uygun düzenleme çabası gibi kültürel, sosyal ve pedagojik faktörlerden kaynaklandığı yargısına varılabilir. Böylelikle, bu çalışma, dil eğitimi alanında yazılmış olan yüksek lisans tezlerinin giriş kısımlarında retorik tercihindeki kültür temelli genel eğilimi ortaya çıkarmakta, ve Özel Amaçlara yönelik İngilizce literatürüne çok az çalışılmış bir boyutunu gerek tür gerekse farklı bir kültür yönünden ele alarak önemli bir katkıda bulunmaktadır. Bulguların; akademik bir metnin düzenlenmesi noktasında daha kapsamlı bir şekilde düzenlenmiş retorik sistemlerin takip edilmesinde yeni araştırmacılara yol göstereceğine ve birçok disiplinde akademik yazma ile uğraşan uzmanlar için akademik metinler aracılığıyla bilimsel iletişim sağlamaya dikkat çekerek Türkiye bağlamında akademik yazma sürecine dönük farklı bir bakış açısı sunacağına ve bu alana yönelik kapsamlı bir bilgi sağlayacağına inanılmaktadır.Anahtar Sözcükler: Tür; Özel Amaçlara yönelik İngilizce; CARS modeli; Yüksek Lisans Tezi; Yüksek Lisans Tezi Giriş Bölümü